Menu
Regulamin serwisu

Informacje ogólne

 1. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z „Systemu rezerwacji” usług oferowanych w ramach portalu www.biletylotnicze.pl oraz w ramach Telefonicznego Centrum Obsługi, w tym rezerwacji i zakupu: Biletów Lotniczych, Ubezpieczeń Podróżnych, Usług Hotelowych, Pakietów Turystycznych, Lotów Czarterowych, Biletów Kolejowych i innych usług oferowanych przez podmioty, którym eSky świadczy usługi wynajmu powierzchni reklamowej, a także zasady dostarczania Użytkownikom treści dostosowanych do ich położenia, określanego za pośrednictwem geolokalizacji.
  2. Administratorem Systemu Rezerwacji jest eSky.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach (40-265), przy ul. Murckowskiej 14A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383663, NIP 948-19-87-199, REGON 670140736, kapitał zakładowy 1 060 877,50 PLN wpłacony w całości, będąca płatnikiem podatku od towaru i usług, numer tel. +48 32 728 30 00, zwana dalej eSky.
  3. Warunkiem korzystania z Systemu Rezerwacji oraz Telefonicznego Centrum Obsługi, do którego telefony kontaktowe zostały wskazane na portalu www.biletylotnicze.pl, jest akceptacja wszystkich podanych niżej warunków Regulaminu. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie pomiędzy Użytkownikiem a eSky.
  4. Użytkownik jest uprawniony do nieodpłatnego kopiowania, odtwarzania i utrwalania treści niniejszego Regulaminu, bez możliwości jego komercyjnego użytku.
  5. Prezentowane na portalu www.biletylotnicze.pl nazwy handlowe, nazwy, opisy oraz znaki towarowe podlegają ochronie prawnej. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej osób uprawnionych do tychże nazw, opisów i znaków handlowych.
  6. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszelkie prawa autorskie do tekstów, obrazów, zdjęć i innych materiałów zawartych na portalu www.biletylotnicze.pl należą do eSky. Wszystkie znaki towarowe nie należące do eSky zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.
  7. Czynności kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania (elektronicznie lub w inny sposób), a także powielania, wykorzystywania i dystrybucji zawartych na portalu www.biletylotnicze.pl materiałów dozwolone są wyłącznie za zgodą ich właściciela. Korzystanie z informacji dostępnych na stronach tego serwisu może się odbywać wyłącznie w sposób zgodny z prawem.
  8. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Systemu Rezerwacji, do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  9. Użytkownik może korzystać z Systemu rezerwacji, jeżeli urządzenie lub system teleinformatyczny, z którego korzysta spełnia poniżej wskazane minimalne wymagania techniczne:
   • komputer, urządzenie przenośne lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
   • dostęp do poczty elektronicznej oraz aktywny adres e-mail;
   • aktualna przeglądarka internetowa w tym, m.in : Mozilla Firefox, Opera , Google Chrome, Safari, Edge;
   • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;
   • aplikacja umożliwiająca otwieranie dokumentów PDF;
   • szybkość transferu danych w standardzie co najmniej 3G.
  10. Rezerwacja i zakup poszczególnych produktów dostępnych w Systemie Rezerwacji, każdorazowo są indywidualną transakcją zrealizowaną przez Użytkownika podlegającą warunkom ustalonym przez każdy podmiot świadczący usługę. Zakup każdego produktu podlega zindywidualizowanym warunkom szczegółowo określonym dla każdej z usług, które są dostępne w Systemie Rezerwacji.
  11. Z uwagi na odmienne postanowienia warunków taryfy poszczególnych Przewoźników dotyczące stawiennictwa na lotnisku przed wylotem, zaleca się przybyć na lotnisko na 3 godziny przed planowanym odlotem celem uniknięcia trudności organizacyjnych z realizacją usługi.
  12. W celu zapoznania się z warunkami taryfy Przewoźników, uzyskania informacji od danej linii lotniczej lub podmiotu świadczącego usługi na rzecz Użytkownika, jak również realizacja usług objętych niniejszym Regulaminem może wymagać komunikacji w języku angielskim.
  13. W ramach Systemu Rezerwacji oraz za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi Użytkownik ma możliwość dokonania wyboru zindywidualizowanych usług danego Usługodawcy. W celu usprawnienia obsługi klienta oraz zwiększenia jakości usług Użytkownik będzie mógł uzyskać szczegółowe informację na temat usług eSky poprzez CallBack, który aktywuje się z chwilą zamówienia rozmowy z konsultantem.
  14. Każdy z Użytkowników posiada możliwość zarejestrowania konta eSky, które umożliwi skorzystanie z dodatkowych funkcjonalności ułatwiających nabywanie usług oferowanych w ramach portalu www.biletylotnicze.pl („Twoje konto”).
  15. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracji dostępnego na portalu www.biletylotnicze.pl (po podaniu adresu e-mail oraz hasła), zalogowanie za pośrednictwem usługi Google lub aplikacji Facebook lub zaznaczenie chęci utworzenia konta w trakcie procesu dokonywania rezerwacji. Do aktywacji Twojego konta z użyciem e-maila/hasła niezbędnym jest kliknięcie przez Użytkownika w link aktywacyjny przesyłany niezwłocznie przez eSky na podany przez niego adres e-mail. Rejestracja konta z wykorzystanie Google i Facebook nie wymaga dodatkowego potwierdzenia aktywacji.
  16. Logowanie do Twojego konta odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail (login) oraz hasła podanego przy rejestracji konta.
  17. Hasło podane przy rejestracji Użytkownika może zostać zmienione po zalogowaniu się na konto. Zmiana adresu (login) email nie jest możliwa.
  18. Usunięcie Twojego konta następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji dostępnej w ustawieniach konta dostępnego w Twoim koncie.
  19. eSky ma prawo do natychmiastowego usunięcia Twojego konta, w sytuacji rażącego naruszania przez niego postanowień Regulaminu, dostarczania treści o charakterze bezprawnym czy też podania nieprawdziwych/fałszywych danych podczas procesu rejestracyjnego.
  20. Po wykonanej usłudze zakupionej za pośrednictwem eSky przez Użytkownika, udostępniona zostaje w osobnej komunikacji mailowej możliwość oceny usług Przewoźników oraz lotnisk, mająca na celu ustalenie jakości zrealizowanych usług.
  21. Ocena konkretnej, wykonanej usługi polega na graficznym wskazaniu w skali 1 do 5 gwiazdek ogólnej jakości usług Przewoźników oraz lotnisk lub dodanie komentarza, który może mieć charakter polecający lub niepolecający wraz z ogólną oceną jakości usług. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść swoich wypowiedzi w ramach przedmiotowych opinii.
  22. Opinia Użytkownika nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. eSky zastrzega sobie prawo do niepublikowania opinii w uzasadnionych przypadkach, gdy:
   1. nie zawiera oceny Przewoźnika lub lotniska,
   2. narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne,
   3. narusza prawa patentowe, prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne prawa własności intelektualnej, bądź prawo ochrony danych osobowych,
   4. zawiera wulgaryzmy, treści obsceniczne, pornograficzne lub nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii,
   5. eSky otrzyma prośbę od Użytkownika o usunięcie wystawionej przez niego opinii,
   6. udostępnia dane osobowe lub może naruszać prywatność innych osób – w szczególności zgłoszony został wobec niej wniosek lub wnioski o jej usunięcie.
  23. Poprzez umieszczenie opinii Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z niej przez eSky lub inne podmioty z grupy eSky, a także jej modyfikowanie we wskazanym wyżej zakresie.
  24. eSky za pośrednictwem swoich stron internetowych może zamieszczać rankingi, oceny lub komentarze dotyczące eSky, Usługodawców albo Dostawców przygotowane przez podmioty trzecie. Zasady zamieszczania rankingów, ocen lub komentarzy, sposób ich przygotowania oraz weryfikacji określone są w regulaminach opracowanych przez te podmioty niezależnie od eSky.
 2. DEFINICJE

  1. System Rezerwacji – program obsługujący procesy transakcyjne dostępne za pośrednictwem portalu www.biletylotnicze.pl oraz Telefonicznego Centrum Obsługi, umożliwiający Użytkownikowi:
   1. wyszukiwanie połączeń lotniczych krajowych i międzynarodowych, dla dowolnie zdefiniowanej kombinacji miast oraz dokonanie wyceny tych połączeń i zakupu biletu lotniczego,
   2. wycenę i zakup ubezpieczenia podróżnego,
   3. wyszukiwanie i zamawianie usług hotelowych w dowolnie wybranym mieście (kraj i zagranica), w dowolnie wybranym zakresie dat,
   4. wyszukiwanie połączeń kolejowych krajowych i międzynarodowych, na dowolnie zdefiniowanej trasie kolejowej oraz dokonanie wyceny tych połączeń i zakupu biletu kolejowego,
   5. dostosowanie podpowiedzi, w zakresie usług wskazanych w pkt. a – d, poprzez system informowania Użytkownika dostosowany do miejsca jego położenia (geolokalizacja oparta na identyfikowaniu adresu IP urządzenia oraz danych udostępnionych przez przeglądarkę internetową),
   6. skorzystanie z innych usług oferowanych przez podmioty, którym eSky świadczy usługi wynajmu powierzchni reklamowej, określonych w § 17. Regulaminu.
  2. Użytkownik - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca z Systemu Rezerwacji lub Telefonicznego Centrum Obsługi.
  3. Płatnik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca z Systemu Rezerwacji lub Telefonicznego Centrum Obsługi dokonująca zapłaty lub zobowiązana do jej dokonania.
  4. Telefoniczne Centrum Obsługi – jednostka wydzielona wewnątrz struktury eSky, odpowiedzialna za kontakt z Użytkownikiem lub Płatnikiem w ramach realizacji usług świadczonych przez eSky, na zasadach i w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
  5. Dostawca – przedsiębiorca dostarczający usługi oferowane Użytkownikowi za pośrednictwem strony internetowej www.biletylotnicze.pl oraz innych stron należących do podmiotów współpracujących z eSky.
  6. Usługodawca – przedsiębiorca świadczący usługi określone niniejszym Regulaminem na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Systemu Rezerwacji lub bezpośrednio, w zależności od charakteru świadczonych usług.
  7. Usługi hotelowe – usługi polegające na zakwaterowaniu w innych celach niż pobytowy, które nie są nieodłącznym elementem przewozu Użytkowników,
  8. Przewoźnik – przedsiębiorca posiadający ważny certyfikat (koncesję, licencję) upoważniający do prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu przewozu lotniczego i świadczący usługi w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
  9. Bilet Lotniczy – dokument wystawiany poprzez System Rezerwacji lub za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi upoważniający Użytkownika do realizacji usługi przewozu lotniczego.
  10. Warunki taryfy - warunki rezerwacji w zakresie korzystania z danego biletu lotniczego, w tym m.in.: warunki zwrotu biletu lotniczego, wielkość bagażu.
  11. Adres e-mail/e-mail – aktywny i prawidłowy adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.
  12. Kwestionariusz osobowy – formularz, służący do przesłania danych osobowych przez Użytkownika, mający na celu umożliwienie korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych poprzez portal www.biletylotnicze.pl, przekazywanych i przetwarzanych na zasadach określonych w polityce prywatności na portal www.biletylotnicze.pl.
  13. Linie "Low Cost" – zdefiniowane linie lotnicze, podlegające odpowiednio wyodrębnionym regulaminom zgodnie z § 14 Regulaminu.
  14. Opłata serwisowa – bezzwrotna opłata pobierana przez Usługodawcę w ramach świadczonych usług na rzecz Użytkownika, uzależniona od rodzaju i charakteru świadczonych usług, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
  15. Instrument płatniczy - zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez Użytkownika i Usługodawcę zbiór procedur, wykorzystywanych przez Użytkownika do złożenia oświadczenia zawierającego polecenie wykonania transakcji płatniczej.
  16. Karta płatnicza – instrument płatniczy umożliwiający złożenie dyspozycji zawierającej polecenie realizacji wpłaty, transferu lub wypłaty środków pieniężnych za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu.
  17. Callback - interaktywne narzędzie udostępnione w Systemie Rezerwacji umożliwiające Użytkownikowi pozostawienie numeru telefonu celem uzyskania informacji dotyczących usług eSky.
 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z SYSTEMU REZERWACJI

  1. Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań.
  2. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Systemu Rezerwacji w zakresie dokonywania zapytania o rezerwację, zakupu biletu lotniczego oraz złożenia rezerwacji i zakupu dostępnych usług opisanych w niniejszym Regulaminie oraz innych dostępnych w Systemie Rezerwacji usług, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem.
  3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie przez Użytkownika w zakresie korzystania z Systemu Rezerwacji działań sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego lub mogących wywołać zakłócenia albo uszkodzenia funkcjonowania Systemu Rezerwacji oraz naruszania praw osób trzecich.
  4. Użytkownik zobowiązany jest do dokonywania zapytania o rezerwację usług z użyciem własnego nazwiska oraz dokonywania płatności za zarezerwowane bilety lotnicze i/lub inne usługi własną kartą płatniczą. Dokonywanie zapytań o rezerwacje usług z użyciem cudzego lub fałszywego nazwiska oraz dokonywanie płatności za zarezerwowane bilety lotnicze i/lub inne usługi z użyciem cudzej lub fałszywej karty płatniczej będą bezzwłocznie zgłaszane właściwym organom ścigania.
  5. Użytkownik zobowiązany jest posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające realizację usług zakupionych za pośrednictwem Systemu Rezerwacji lub Telefonicznego Centrum Obsługi lub na pobyt w kraju realizacji tych usług, w tym w szczególności ważny dowód osobisty, ważny paszport, wymagane wizy oraz inne dokumenty, które mogą być wymagane w zależności od zakresu realizowanych usług, jak również zapoznać się z treścią informacji dotyczących warunków wizowych i językowych dostępnych za pośrednictwem strony internetowej www.biletylotnicze.pl.
  6. Użytkownik zobowiązany jest do weryfikacji wszystkich niezbędnych informacji wskazanych za pośrednictwem Systemu Rezerwacji lub Telefonicznego Centrum Obsługi, w tym między innymi informacji sanitarnych, zagrożeń terrorystycznych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących realizacji usług.
  7. eSky nie ponosi odpowiedzialności za brak właściwych dokumentów przez Użytkownika określonych powyżej, w tym wizy wjazdowej lub tranzytowej, niezbędnej w kraju, w którym realizowane są usługi lub w którym Użytkownik realizuje przesiadkę, jak również za niespełnienie obowiązków opisanych w pkt. 5 powyżej. Wszelkie informacje Użytkownik może uzyskać za pośrednictwem Systemu Rezerwacji lub Telefonicznego Centrum Obsługi, portalu www.biletylotnicze.pl oraz na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
  8. W trakcie procesu rezerwacji usług Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania i przekazania prawdziwych i aktualnych danych w procesie rezerwacji. eSky nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych wprowadzonych przez Użytkownika w procesie rezerwacji usług.
  9. W ramach korzystania z usług dostępnych przez System Rezerwacji Użytkownik może być narażony na szczególne zagrożenia dotyczące korzystania z usług drogą elektroniczną takich jak: możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach lub urządzeniach mobilnych, ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z oferowanych usług.
 4. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  eSky informuje, iż po otrzymaniu wyniku wyszukiwania, mogą pojawić się w Systemie Rezerwacji lub innych systemach wyszukiwania biletów lub rezerwacji usług, inne oferty dotyczące analogicznej usługi podmiotu trzeciego, niż uprzednio wyszukane przez System Rezerwacji. Otrzymanie wyniku wyszukiwania, o ile nie zostanie następnie niezwłocznie potwierdzone dokonaniem i opłaceniem rezerwacji w Systemie Rezerwacji lub innych systemach wyszukiwania biletów lub rezerwacji usług, nie stwarza po stronie Klienta roszczenia o zawarcie umowy pośrednictwa w sprzedaży biletów lub zakupu innych usług od podmiotów realizujących usługi zamówione w Systemie Rezerwacji lub innych systemach wyszukiwania biletów lub rezerwacji usług.

Ochrona danych osobowych

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Wszelkie kwestie w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników oraz Płatników oraz wszystkich innych osób korzystających z portalu www.biletylotnicze.pl uregulowane są w polityce prywatności udostępnionej pod adresem: https://www.biletylotnicze.pl/polityka-prywatnosci

Formy i sposoby płatności

 1. WYSTAWIANIE FAKTUR I SPOSÓB ICH DORĘCZANIA

  1. Za usługi zakupione za pośrednictwem portalu www.biletylotnicze.pl lub Telefonicznego Centrum Obsługi, Dostawca lub Usługodawca wystawia faktury elektroniczne na podstawie danych otrzymanych od Użytkownika, o ile chęć otrzymania faktury zostanie zgłoszona przez Użytkownika w trakcie procesu rezerwacji. Dokonując zakupu i akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych.
  2. Faktury elektroniczne za usługi, doręczane są na adres e-mail wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji lub podany w procesie zakupu za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi.
  3. Zmiany danych w doręczonej przez eSky fakturze elektronicznej wskazane przez Użytkownika w kwestionariuszu osobowym realizowane będą na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa.
  4. Usługodawcy oraz Dostawcy mogą wskazywać szczególne warunki wystawiania faktur niezależnie od warunków realizowanych przez eSky.
 2. FORMY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

  1. Użytkownik, o ile w ramach Systemu Rezerwacji eSky udostępnia taką formę, może wybrać następujące formy płatności w ramach usług zrealizowanych za pośrednictwem portalu www.biletylotnicze.pl lub Telefonicznego Centrum Obsługi:
   1. wykonywanie transakcji płatniczej za pomocą karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, 
   2. internetowy przelew bankowy,
   3. przelew środków pieniężnych z rachunku płatniczego,
   4. wpłata za pośrednictwem lokalnej instytucji płatniczej, której oferta została udostępniona przez eSky w Systemie Rezerwacji i na warunkach określonych przez tę instytucję płatniczą,
   5. płatność z wykorzystaniem opcji kredytu (Raty PayU) oraz odroczonych płatności (PayU Płacę później)
   6. inne, specjalne środki przewidziane dla danego kraju, w którym realizowana jest transakcja za pośrednictwem Systemu Rezerwacji, szczegółowo określone w procesie rezerwacji danej usługi.
  2. Wyboru preferowanej formy płatności Użytkownicy dokonują w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji lub na podstawie oświadczenia złożonego poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi, przy czym:
   1. przelew środków pieniężnych należy dokonać na rachunek bankowy wskazany w e-mailu z potwierdzeniem dokonania rezerwacji za wybrane usługi,
   2. na przelewie oraz poleceniu zapłaty każdorazowo musi znajdować się informacja określająca imię i nazwisko Użytkownika wskazanego w Systemie Rezerwacji, jak również numer identyfikacyjny określony dla poszczególnej usługi jak np. numer rezerwacji. 
    
   W przypadku biletów lotniczych wyróżniamy:
   1. płatność za pomocą przelewu środków pieniężnych z rachunku płatniczego możliwa jest wyłącznie w przypadku rezerwacji biletów lotniczych za pośrednictwem strony internetowej www.biletylotnicze.pl dokonanej z wyprzedzeniem, co najmniej 2 dni roboczych przed wylotem, o ile eSky udostępnia taką formę płatności. Wybierając, jako formę płatności za pomocą przelewu środków pieniężnych z rachunku Użytkownik zobowiązany jest bezpośrednio po dokonaniu rezerwacji dokonać przelewu na kwotę należną eSky za zarezerwowany bilet lotniczy. W przypadku wystąpienia opóźnienia wpływu środków na rachunek bankowy eSky warunki rezerwacji mogą zostać zmienione przez linie lotniczą.
   2. bilety lotnicze opłacane za pomocą przelewu środków pieniężnych z rachunku płatniczego lub za pomocą internetowego przelewu bankowego wystawiane są przez eSky w dniu, w którym kwota należna za kupowany przez Użytkownika bilet lotniczy zostaje zaksięgowana na wskazanym rachunku bankowym, jeżeli księgowanie następuje przed godziną 20:00. Wyjątek stanowią dni wolne od pracy zdefiniowane na stronie internetowej Systemu Rezerwacji – wówczas realizacja odbywa się w następnym dniu roboczym, zgodnie z warunkami dostępnymi u Przewoźników. 
   3. płatności za bilety lotnicze "Low Cost" w trakcie zakupu on-line dokonywane za pomocą karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego albo poprzez przelew środków pieniężnych z rachunku płatniczego Użytkownika w przypadku złożenia zamówienia na taką usługę w formularzu rezerwacyjnym lub za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi.
   4. płatność z wykorzystaniem opcji kredytu (Raty PayU) oraz odroczonych płatności (PayU Płacę później) realizowana jest za pośrednictwem operatora płatności PayU na zasadach określonych szczegółowo w umowie pożyczki oraz w portalu pośrednika płatności PayU, do którego następuje przekierowanie w momencie wyboru takiej płatności.
    
   W przypadku usług hotelowych wyróżniamy:
   1. płatność za usługę hotelową bezpośrednio na rzecz Dostawcy, dokonana przed przybyciem Użytkownika do obiektu, gdzie za prawidłowe dokonanie płatności Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność.
   2. płatność za usługę hotelową za pośrednictwem Usługodawcy przed przybyciem Użytkownika do obiektu, gdzie akceptowane są formy płatności określone w pkt. 1 powyżej.
   3. płatność z wykorzystaniem opcji kredytu (Raty PayU) oraz odroczonych płatności (PayU Płacę później) realizowana jest za pośrednictwem operatora płatności PayU na zasadach określonych szczegółowo w umowie pożyczki oraz portalu pośrednika płatności PayU, do którego następuje przekierowanie w momencie wyboru takiej formy płatności.

  3. Płatność za pomocą karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego jest transakcją bezpieczną i realizowaną w następujący sposób: 
   1. użytkownik Systemu Rezerwacji dokonuje zakupu, posługując się kartą płatniczą lub na podstawie innego instrumentu płatniczego wskazanego przez eSky i uzgodnionego z Użytkownikiem, w sposób przewidziany w Systemie Rezerwacji lub na zasadach ustalonych poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi.
   2. wybierając jako formę płatności kartę płatniczą, Użytkownik zobowiązany jest wypełnić w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji pola definiujące dane używanej przez niego karty płatniczej 
   3. po zgłoszeniu rezerwacji, karta płatnicza jest automatycznie autoryzowana przez System Rezerwacji w systemie order by phone i obciążana kwotą należną za zakupione usługi. 
   4. w przypadku realizacji usług dotyczących rezerwacji i płatności za bilety lotnicze, obciążenie karty płatniczej następuje w dwóch transakcjach, kwota biletu netto wraz z opłatami lotniskowymi pobierana jest przez linię lotniczą, kwota za opłatę serwisową pobierana jest przez Usługodawcę, istnieje możliwość pobrania należności jedną transakcją.
   5. w przypadku realizacji usług dotyczących rezerwacji i płatności za usługi hotelowe, po obciążeniu karty i zaksięgowaniu płatności, systemowo przesłany zostanie na wskazany przez Użytkownika adres e-mail voucher potwierdzający zakup usługi hotelowej, który stanowi dowód zakupu usługi hotelowej, niezbędny do skorzystania z usługi.
  4. Wysokość płatności za usługi realizowane przez eSky na podstawie rezerwacji dokonanych przez Użytkownika za pomocą Systemu Rezerwacji lub na zasadach ustalonych poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi, przeprowadzane będą w walucie, w której przedstawiane są ceny biletów lotniczych oraz usług hotelowych.
  5. Płatność z wykorzystaniem opcji kredytu (Raty PayU) oraz odroczonych płatności (PayU Płacę później) realizowana jest za pośrednictwem operatora płatności PayU, w ramach której Użytkownik może ubiegać się o pożyczkę udzielaną na zasadach określonych przez partnera pożyczkowego PayU oraz PayU w celu sfinansowania usług oferowanych przez eSky. Aktualna lista partnerów pożyczkowych PayU oraz aktualne przykłady reprezentatywne dotyczące poszczególnych wariantów pożyczki znajdują się na stronie https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/ w sekcji „Dla kupujących".
  6. Świadczenie usług przez eSky rozpocznie się z chwilą akceptacji przez PayU złożonego przez Użytkownika w portalu PayU wniosku o pożyczkę na zakup usług. Z chwilą udzielenia pożyczki stroną wszelkich zobowiązań oraz praw wynikających z wyboru takiej formy płatności jest Użytkownik oraz partner pożyczkowy PayU, eSky nie jest stroną umowy pożyczki.
  7. W przypadku, gdy płatność za usługi następuje po przekierowaniu do danego serwisu transakcyjnego procesora płatności, w celu dokonania płatności Użytkownik powinien postępować zgodnie z komunikatami danego serwisu transakcyjnego. Użytkownik jest obowiązany zapoznać się z regulaminem danego serwisu transakcyjnego oraz postępować zgodnie ze wskazanymi instrukcjami.
  8. eSky nie jest stroną umowy o dokonanie transakcji płatniczej za pośrednictwem danego serwisu transakcyjnego. Płatność za pośrednictwem serwisu transakcyjnego każdorazowo dokonywana jest na zasadach wskazanych przez dany serwis rozliczeniowy.

Bilety lotnicze

 1. BILETY LOTNICZE

  1. W zakresie udostępniania Użytkownikom ofert linii lotniczych akredytowanych w IATA (International Air Transport Association), eSky działa w charakterze agenta tych linii lotniczych, a w przypadku podmiotów oferujących inne usługi poprzez System Rezerwacji działa jako administrator portalu www.biletylotnicze.pl . Podmiotami świadczącymi usługi lotnicze wobec Użytkownika oraz ponoszącymi odpowiedzialność ze względu na niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przelotu, są konkretne linie lotnicze akredytowane w IATA w imieniu i na rzecz których działa Usługodawca, a których nazwa zostaje wskazana w trakcie procesu rezerwacyjnego, jak również na bilecie dostarczonym Użytkownikowi.
  2. W przypadku linii “Low Cost”, Usługodawca działa w charakterze pośrednika dokonującego w tych liniach lotniczych czynności faktycznych, związanych z wystawieniem i doręczeniem biletu zamówionego w tych liniach lotniczych ściśle według wskazań Użytkownika na rzecz i w jego imieniu, a przekazywanych za pośrednictwem Systemu Rezerwacji lub Telefonicznego Centrum Obsługi. Realizacja usługi, jak i rozpatrzenie procedury reklamacyjnej, podlega ogólnym warunkom tych Przewoźników, wskazywanych w trakcie procesu rezerwacyjnego.
  3. W przypadku połączeń czarterowych, organizowanych przez organizatora turystycznego, eSky działa jako agent i udostępnia warunki wskazane przez podmiot organizujący przelot. Odpowiedzialność, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi czarteru, ponosi organizator.
  4. Stronami umowy przewozu są: konkretnie wskazany i określony w ofercie Usługodawca, świadczący usługi przewozu lotniczego, będące przedmiotem umowy, oraz Użytkownik. eSky na żadnym etapie nie świadczy usług przewozu lotniczego, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za realizację tej usługi. Zawierane za pośrednictwem portalu www.biletylotnicze.pl umowy, o których mowa powyżej, są realizowane na podstawie ogólnych warunków umów poszczególnych Usługodawców, dostępnych w Systemie Rezerwacji, z którymi umowę zawiera Użytkownik. Odpowiedzialność za prawidłową realizację usług przewozu lotniczego bierze każdorazowo podmiot bezpośrednio odpowiedzialny ze jej wykonanie.
  5. Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację, wybierając jedną z zaproponowanych przez System Rezerwacji opcji na połączenie lotnicze oraz poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych,których sposób przetwarzania określa § 5 Regulaminu.
  6. Prezentacja wybranych opcji połączeń lotniczych dostosowana jest do szczegółów podróży wybranych przez Użytkownika oraz domyślnie sortowane pod względem pasowania do wybranych preferencji zapytania złożonego przez Użytkownika sklasyfikowana w trzech kategoriach „Najlepsze”, „Najtańsze” oraz „ Najkrótsze”, w oparciu o następujące parametry:
   • wybrany kierunek podróży,
   • całkowita wartość usługi przewozu lotniczego,
   • długość lotu,
   • ilość przesiadek,
   • czas potrzebny na przesiadkę,
   • lotnisko odlotu oraz przylotu.
  7. Potwierdzenie zapytania i zmiana ceny:
   1. Użytkownik otrzymuje, na podany adres e-mail, potwierdzenie rezerwacji, zawierające oprócz numeru rezerwacji, informację o wybranym połączeniu, całkowitej cenie oraz formie płatności. Na cenę biletu lotniczego składają się między innymi: taryfa netto Przewoźnika, opłaty lotniskowe, podatki, bezzwrotna opłata serwisowa za wystawienie biletu, opłaty dodatkowe, jak również wszystkie opłaty za pozostałe usługi stanowiące integralne elementy przewozu wyszególnione w podsumowaniu transakcji w Systemie Rezerwacji.
   2. Z uwagi na wstępny charakter dokonanej rezerwacji cena biletu nie jest gwarantowana do momentu otrzymania płatności przez Usługodawcę.
   3. Użytkownik, przed dokonaniem płatności, zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w przesłanym potwierdzeniu oraz informacji o terminie opłacenia rezerwacji w celu wykupienia biletu w cenie wskazanej podczas wyszukiwania w Systemie Rezerwacji.
  8. Zakup biletu lotniczego:
   1. Przed dokonaniem zakupu biletu lotniczego, obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja oraz zapoznanie się z warunkami rezerwacji oraz warunkami taryfy wybranego przez Użytkownika połączenia lotniczego, które są dostępne w Systemie Rezerwacji. Za czynności związane z wystawieniem biletu, Usługodawca pobiera bezzwrotną opłatę serwisową w wysokości określonej w procesie rezerwacyjnym.
   2. Użytkownik dokonuje rezerwacji biletu lotniczego w ramach Systemu Rezerwacji lub za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi, w oparciu o dostępność, cenę i możliwość realizacji usługi określoną w Systemie Rezerwacji lub uzyskaną za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi, w momencie dokonywania rezerwacji.
   3. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacji, Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem, celem zweryfikowania danych Użytkownika i potwierdzenia warunków rezerwacji. W przypadku niemożności skontaktowania się z Użytkownikiem, Usługodawca dokonuje rezerwacji zgodnie z warunkami, na jakich Użytkownik dokonał zgłoszenia. Usługodawca zrealizuję taką rezerwację pod warunkiem wpłacenia przez Użytkownika kwoty odpowiadającej co najmniej cenie biletu, powiększonej o wysokość opłat za usługi dodatkowe określone przez Użytkownika w ramach procesu rezerwacji oraz wysokość opłaty serwisowej.
   4. Dodatkowe usługi określone przez Użytkownika, które powinny zostać zrealizowane w ramach rezerwacji, (np. specjalny posiłek, naliczenie punktów w programie frequent flyer, przelot ze zwierzęciem, nadbagaż, specjalny bagaż kabinowy, dziecko bez opieki, dodatkowa opieka dla pasażera, pomoc dla inwalidy, kołyska dla dziecka i inne) powinny zostać zgłaszane za pośrednictwem Sytemu Rezerwacji, Telefonicznego Centrum Obsługi lub wskazany przez eSky adres e-mail, w celu weryfikacji możliwości ich realizacji.
   5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy wystawienia biletu w przypadku, gdy wybrana przez Użytkownika taryfa nie jest zgodna z jej przeznaczeniem na podstawie warunków sprzedaży w ramach danej oferty lub istnieją inne uzasadnione ograniczenia w umowach między Przewoźnikami, na które Usługodawca nie ma wpływu.
  9. Formy płatności dotyczące zakupu biletów lotniczych realizowane będą na zasadach określonych w punkcie VII. Regulaminu.
  10. Bilet lotniczy Użytkownika wystawiany jest przez Usługodawcę w formie elektronicznej.
  11. Bilety lotnicze elektroniczne, zakupione na portalu www.biletylotnicze.pl, doręczane są na adres e-mail wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji lub podany w procesie zakupu za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi.
  12. Anulowanie rezerwacji z winy Przewoźnika:
   1. eSky nie ponosi odpowiedzialności za zmiany oraz anulowania, dokonane przez linie lotnicze w rezerwacjach Użytkowników Systemu Rezerwacji.
   2. Wszelkie roszczenia, wynikające z anulowania lub zmiany, w tym opóźnienia połączenia przez Przewoźnika, Użytkownik winien kierować bezpośrednio do Przewoźnika. Przewoźnicy ponoszą odpowiedzialność na warunkach Konwencji Warszawskiej i Konwencji Montrealskiej.
  13. Zwrot biletu lotniczego:
   1. Płatnik ma prawo dokonać zwrotu biletu lotniczego zakupionego poprzez portal www.biletylotnicze.pl o ile zezwalają na to warunki taryfy ustalone bezpośrednio przez Przewoźnika. Zwrot Biletu Lotniczego może wiązać się z potrąceniem opłaty karnej, której wysokość określona jest przez Przewoźnika.
   2. Jeżeli warunki taryfy przewidują możliwość dokonania zwrotu Biletu Lotniczego, Płatnik może skontaktować się telefonicznie z Telefonicznym Centrum Obsługi w celu dokonania zwrotu biletu lub samodzielnie ubiegać się o zwrot u Przewoźnika.
   3. W zależności od zastosowanej formy płatności, kwota należna Płatnikowi od Przewoźnika za zwracany bilet lotniczy, przesyłana jest bezpośrednio na rachunek bankowy Płatnika lub na rachunek karty płatniczej w terminie do 7 dni od daty otrzymania kwoty przez Usługodawcę, w tej samej walucie, w której została dokonana płatność. Jako termin dokonania zwrotu pieniędzy uznaje się obciążenie rachunku bankowego Usługodawcy.
  14. Zmiany/modyfikacje rezerwacji, usługi dodatkowe:
   1. Użytkownik dokonuje zmian rezerwacji samodzielnie u Przewoźnika, za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi lub poprzez formularz kontaktowy, znajdujący się na portalu www.biletylotnicze.pl. W przypadku, gdy do terminu wylotu jest mnie niż 48 godzin, modyfikacja rezerwacji możliwa jest za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi lub bezpośrednio u Przewoźnika.
   2. Koszt zmiany biletu lotniczego zależny jest od stawek i możliwości dokonywania zmian określonych przez Przewoźnika. Do łącznej ceny zmiany rezerwacji biletu lotniczego wlicza się:
    1. podstawową opłatę za zmianę/usługę dodatkową (składa się na nią opłata za zmianę biletu wynikająca z regulaminu i tabeli opłat danej linii lotniczej oraz bezzwrotna opłata serwisowa za dokonanie zmiany/zamówienie usługi dodatkowej)
    2. różnicę w cenie taryf (różnica kosztów między początkową ceną biletu, a aktualną ceną w trakcie dokonywania zmiany),
    3. różnicę w podatkach i opłatach lotniskowych – (Ewentualna różnica kosztów między początkową wartością podatków i opłat, a aktualną wartością w trakcie dokonywania zmiany)
   3. Modyfikację rezerwacji w Systemie Rezerwacji dokonuje Usługodawca na zasadach określonych w Tabeli opłat serwisowych za usługi dodatkowe do zmian w wykupionym bilecie.

     

    Tabela opłat serwisowych za usługi dodatkowe do zmian w wykupionym bilecie (podane w PLN):
    Zmiana SF za osobę
    zmiany w bilecie (w tym: zmiana daty i trasy podróży, nazwiska pasażera) 85,60
    anulowanie lub zwrotu biletu 85,60
    zamówienie bagażu dodatkowego lub specjalnego 35
    zamówienie asysty dla dziecka podróżującego bez opieki 35
    rezerwacja wybranego miejsca w samolocie 35
    zamówienie posiłku specjalnego 35
    transport zwierząt 35
    pierwszeństwo wejścia na pokład 35
    dodatkowe usługi oferowane przez linię lotniczą 35
    odprawa online/ pomoc w dokonaniu odprawy 35

     

   4. Użytkownik może zrealizować płatność za zamianę w rezerwacji biletu lotniczego w formie określonej w punkcie VII Regulaminu. Płatność kartą płatniczą wykonywana jest za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi. W przypadku płatności za pomocą przelewu środków pieniężnych z rachunku płatniczego, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie zmiany w formie e-mail, które zawiera: szczegóły rezerwacji (numer rezerwacji, dane pasażerów, szczegóły połączenia i informację o usługach dodatkowych oraz warunki taryfy), dane do płatności oraz kwotę zmiany.
   5. Niektóre taryfy promocyjne, dostępne w Systemie Rezerwacji, posiadają ściśle określone warunki rezerwowania i wystawiania biletów lotniczych. Dotyczy to w szczególności taryf, które muszą zostać zarezerwowane i wykupione z co najmniej 3, 7 lub 14-dniowym wyprzedzeniem. Niedotrzymanie tego warunku może wpłynąć na zmianę ceny biletu lotniczego. eSky zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji Użytkownika, dokonanej dokładnie na trzy, siedem lub czternaście dni przed wylotem, w związku z przekroczeniem przez Użytkownika limitu wykupu określonego w warunkach taryfy Przewoźnika, na warunkach przez niego ustalonych. Linia lotnicza może zażądać wcześniejszego wystawienia biletu. W takim przypadku Użytkownik otrzyma od nas informację na obecny adres mailowy o wymaganym terminie wpłaty.
  15. W przypadku gdy Użytkownik w trakcie procesu rezerwacji Biletu Lotniczego otrzyma informację, że wybierając dany Bilet Lotniczy będzie on zobowiązany do monitorowania terminu lotu bezpośrednio u Przewoźnika, co oznacza, że eSky nie poinformuje Użytkownika o takiej zmianie, a co za tym idzie, Użytkownik samodzielnie musi monitorować zmiany w rozkładzie lotu i odpowiednio na nie reagować. W przypadku gdy Użytkownik nie uzyska odpowiednich informacji dotyczących jego rezerwacji u Przewoźnika, które mogą skutkować niemożnością realizacji usługi, powinien w tym wypadku niezwłocznie skontaktować się z eSky celem ustalenia statusu i możliwości dokonania odpowiednich zmian dotyczących danej rezerwacji.
  16. RYANAIR
   1. W przypadku zakupu usług Ryanair, www.biletylotnicze.pl przesyła do Ryanair dane kontaktowe i osobowe Użytkownika, które są niezbędne do dokonania rezerwacji biletu zgodnie z Regulaminem Ryanair, który jest dostępny pod linkiem.
   2. www.biletylotnicze.pl przekierowuje Użytkownika na stronę internetową Ryanair, gdzie Użytkownik musi zalogować się lub utworzyć konto "myRyanair" przy użyciu tego samego adresu e-mail, który został podany podczas procesu rezerwacji na stronie www.biletylotnicze.pl. Po zalogowaniu się na konto "myRyanair", Użytkownik musi zweryfikować i sfinalizować zakup biletu Ryanair. www.biletylotnicze.pl przekazuje do Ryanair dane Użytkownika niezbędne do finalizacji rezerwacji.
   3. Wszelkie zapytania lub zmiany dotyczące lotu po dokonaniu rezerwacji Użytkownik jest zobowiązany kierować bezpośrednio do Ryanair za pośrednictwem konta „myRyanair”.
 2. USŁUGA MultiLine (Ochrona Shield)

  1. Postanowienia ogólne
   1. Lot oznaczony jako „MultiLine” dostępny dla Użytkowników w Systemie Rezerwacji, obejmuje co najmniej dwa połączenia lotnicze z przesiadką lub przesiadkami, jednego lub większej liczby Przewoźników, na które wystawiono oddzielne bilety. W takiej sytuacji każda część trasy objęta osobnym biletem traktowana jest jako odrębna usługa niepowiązana z innymi w zakresie organizacji całej podróży, przy czym nie ma znaczenia, czy oddzielne bilety są wystawione na usługi jednego czy większej liczby przewoźników („MultiLine”). Kombinacja lotów wyszukanych za pomocą Systemu Rezerwacji w ramach usługi MultiLine zwana będzie dalej „Podróżą”.
   2. Zakup biletów MultiLine stanowi zakup więcej niż jednego biletu lotniczego obejmującego kilka lotów z przesiadką lub przesiadkami, na które Użytkownik uzyskuje oddzielne bilety lotnicze u jednego lub większej liczby przewoźników w ramach jednego procesu transakcyjnego w Systemie Rezerwacji. Suma zakupionych biletów na daną Podróż nie stanowi jednego łącznego biletu lotniczego obejmującego poszczególne loty w ramach Podróży.
   3. Z uwagi na fakt, iż usługa MultiLine realizowana jest na podstawie oddzielnych biletów lotniczych, jednego lub większej liczby przewoźników w ramach jednej Podróży, na Użytkowniku spoczywa obowiązek weryfikacji zasad obsługi bagażowej w ramach całej Podróży, na każdym z jej odcinków, jak również obowiązek weryfikacji, jakie dokumenty upoważniają do realizacji usługi, w tym wizy wjazdowej lub tranzytowej, niezbędnej w kraju, w którym realizowana jest usługa MultiLine lub w którym Użytkownik realizuje przesiadkę.
   4. Zakup przez Użytkownika osobnych biletów na każdy lot w ramach MultiLine z uwagi na fakt, że pomiędzy poszczególnymi połączeniami lotniczymi mogą występować krótkie okresy na przesiadki (w zależności od parametrów wyszukiwania wskazanych przez Użytkownika oraz dostępności lotów w Systemie Rezerwacji), może być obarczony ryzykiem niemożności skorzystania z kolejnego połączenia lub połączeń w ramach Podróży w wyniku odwołania, opóźnienia lub zmiany godzin lotu.
   5. Dostępność MultiLine uzależniona jest od dostępności biletów na połączenia lotnicze poszczególnych Przewoźników oraz od kryteriów określonych samodzielnie przez Użytkownika w Systemie Rezerwacji.
   6. W sytuacji, w której przy wynikach wyszukiwania pojawi się informacja o ofercie MultiLine, po zakupie biletów w ramach tej Podróży, wszystkie osoby podróżujące na podstawie zakupionych biletów, za dodatkową bezzwrotną opłatą mogą zostać objęte ochroną eSky (Ochrona Shield), co oznacza, iż po zakupie biletów w ramach tej Podróży, Użytkownik otrzyma od eSky pomoc na zasadach określonych poniżej:
  2. Podstawy skorzystania z Ochrony Shield
   1. Użytkownik może skorzystać z Ochrony Shield jeżeli jedno z połączeń w ramach Podróży zostanie odwołane, opóźnione lub zmienione zostaną godziny lotu, co będzie skutkowało niemożnością dokonania zaplanowanej przesiadki w ramach Podróży przez Użytkownika lub niemożnością dotarcia do celu Podróży przez Użytkownika.
   2. W przypadku, w którym Użytkownik poweźmie informację dotyczącą odwołania, opóźnienia lub zmiany godzin co najmniej jednego z połączeń MultiLine, skutkujące brakiem możliwości odbycia Podróży, poinformuje eSky o niemożności skorzystania z kolejnego połączenia w ramach Podróży oraz o przyczynach takiej niemożności, na następujących warunkach:
    1. w przypadku, gdy Użytkownik poweźmie wiedzę o odwołaniu, opóźnieniu lub zmianie godzin co najmniej jednego z połączeń MultiLine, skutkującą niemożnością odbycia Podróży, wcześniej niż 48 godzin przed jej planowanym rozpoczęciem, może skorzystać z Ochrony Shield jedynie w przypadku niezwłocznego (nie później niż w terminie 24 godzin od momentu uzyskania takiej informacji przez Użytkownika), poinformowania eSky telefonicznie lub za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail.
    2. W przypadku, gdy Użytkownik poweźmie wiedzę o odwołaniu, opóźnieniu lub zmianie godzin co najmniej jednego z połączeń MultiLine, skutkujące niemożnością odbycia Podróży później niż 48 godzin przed planowanym początkiem Podróży, może skorzystać z Ochrony Shield, jedynie w przypadku niezwłocznego (nie później niż w terminie 12 godzin od momentu uzyskania takiej informacji przez Użytkownika oraz na co najmniej 8 godzin przed planowanym początkiem Podróży), poinformowania eSky telefonicznie lub za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail.
    3. W przypadku, gdy Użytkownik poweźmie wiedzę o odwołaniu, opóźnieniu lub zmianie godzin co najmniej jednego z połączeń MultiLine w trakcie realizacji Podróży tj. między poszczególnymi połączeniami lub w trakcie przesiadki na kolejny odcinek Podróży lub na mniej niż 8 godzin przed rozpoczęciem Podróży, może skorzystać z Ochrony Shield, jedynie w przypadku niezwłocznego, nie później niż w terminie 1 godziny od momentu uzyskania takiej informacji, poinformowania eSky telefonicznie lub za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail.
   3. Brak poinformowania eSky w wyżej wymienionych terminach powoduje brak objęcia Podróży Ochroną Shield.
   4. Zgłoszenia Użytkowników przyjmowane są 24h na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie pod dedykowanym numerem telefonu +48 32 728 30 16, wskazanym w zakładce „MultiLine” na stronie internetowej eSky oraz za pośrednictwem e-mail: multiline@esky.com. Obsługa Użytkownika dostępna jest w języku strony internetowej eSky, za pośrednictwem której zakupiona została usługa MultiLine lub w języku angielskim w zależności od dostępności konsultantów eSky.
   5. Ochrona Shield przysługuje Użytkownikowi wyłącznie wtedy, gdy dołoży należytej staranności, jakiej można od niego oczekiwać, aby zdążyć na każde kolejne połączenie w ramach Podróży, nawet jeśli doszło do odwołania, opóźnienia lub zmiany godzin co najmniej jednego z połączeń MultiLine, skutkującą niemożnością odbycia Podróży, jak również, gdy nie dokonywał samodzielnie, bez wiedzy eSky, zmian w dokumentach niezbędnych do realizacji Podróży.
   6. W ramach Ochrony Shield, upoważnione strony zastrzegają możliwość weryfikacji i ustalenia czasów przylotu i odlotu samolotów oraz czasu dostępnego na przesiadki między połączeniami na podstawie systemów wykorzystywanych w ramach działalności przez eSky oraz na podstawie danych zawartych w systemie rezerwacyjnym GDS lub na serwisie www.flightstats.com.
  3. Zakres pomocy przysługującej Użytkownikowi w ramach Ochrony Shield:
   1. Po otrzymaniu informacji od Użytkownika uprawnionego do skorzystania z Ochrony Shield o odwołaniu, opóźnieniu lub zmianie godzin co najmniej jednego z połączeń MultiLine, skutkującą niemożnością odbycia Podróży Użytkownik poinformowany zostanie o wszelkich dostępnych alternatywnych połączeniach pozwalających na dotarcie do celu Podróży (dalej „Alternatywne Połączenie”).
   2. W przypadku utraty przez pasażera połączenia z powodu odwołania, opóźnienia lub zmiany godzin co najmniej jednego z połączeń MultiLine, skutkującego niemożnością odbycia Podróży, Użytkownik ma prawo wyboru:
    1. Alternatywnego Połączenia przedstawionego w ramach ochrony Ochrony Shield jedynie pod warunkiem, że koszty biletów Alternatywnego Połączenia przedstawionych przez eSky nie przekroczą wartości większej niż 1000 EUR („Limit”) w przeliczeniu na walutę, w której realizowana jest transakcja dotycząca MultiLine
    2. jeżeli eSky nie będzie w stanie przedstawić Alternatywnego Połączenia do wysokości Limitu Użytkownik uzyska prawo do zwrotu w wysokości stanowiącej sumaryczną wartość biletów lotniczych zakupionych na cele realizacji Podróży w ramach MultiLine, zamiast pokrycia kosztów Alternatywnego Połączenia. Wartość zwrotu nie obejmuje wartości innych usług niż bilety lotnicze zakupione w ramach usługi MultiLine (np. koszty zakupionych wycieczek, hotelu itd.). Zwrot wartości MultiLine uzależniony jest od przedstawienia przez Użytkownika dowodów potwierdzających, że odwołanie, opóźnienie lub zmiana godzin co najmniej jednego z połączeń MultiLine, uniemożliwiły mu odbycie Podróży, na podstawie których podjęta zostanie decyzja o możliwości dokonania zwrotu.
   3. Jeżeli przerwa w podróży wywołana odwołaniem, opóźnieniem lub zmianą godzin co najmniej jednego z połączeń MultiLine, wynosi więcej niż 8 godzin, jest dłuższa od pierwotnie planowanego czasu Podróży oraz przypada częściowo lub w całości na godziny nocne (22.00-06.00 czasu lokalnego, w którym nastąpiła przerwa w Podróży), a Użytkownik skorzystał z możliwości Alternatywnego Połączenia ma prawo do:
    1. jednego noclegu w hotelu realizowanego za pośrednictwem eSky lub, w przypadku braku możliwości realizacji noclegu za pośrednictwem eSky, zwrotu kosztów rezerwacji noclegu dokonanego osobiście przez Użytkownika do wysokości 100EUR na osobę na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających płatność oraz realizację usługi uzyskanej z hotelu
    2. zwrotu kosztów transportu (według zasady 1 taksówka – 4 osoby) na trasie do/z hotel/lotnisko w wysokości do 50EUR na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających płatność oraz realizację usługi transportu
    3. zwrotu kosztów posiłków do łącznej wysokości 25EUR na 1 (jedną) osobę na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających dokonanie płatności za posiłek.
   4. W wyjątkowych przypadkach, gdy Użytkownik nie będzie miał możliwości kontaktu z eSky odnośnie odwołania, opóźnienia lub zmiany godzin co najmniej jednego z połączeń MultiLine, Użytkownik uprawniony jest do zakupu na własną rękę biletów umożliwiających realizację Podróży, natomiast eSky na podstawie przekazanych przez Użytkownika dowodów potwierdzających niemożność skontaktowania się z eSky oraz dokumentu potwierdzającego zakup takich biletów, dokona zwrotu wartości tych biletów do wysokości wartości biletów zakupionych w ramach Podróży, nie więcej niż do wysokości Limitu. Zdolność do skontaktowania się z nami w odniesieniu do tych wyjątkowych przypadków będzie każdorazowo badana przez eSky, na podstawie wszelkich dostępnych informacji oraz danych dotyczących realizacji Podróży, na których podstawie eSky będzie decydował o zwrocie należności.
   5. Jakiekolwiek zwroty kosztów poniesionych i udokumentowanych przez Użytkownika w ramach Ochrony Shield realizowane będą zgodnie z wybraną w czasie dokonywania rezerwacji formą płatności. W przypadku zwrotów realizowanych bezpośrednio przez linie lotnicze do Użytkownika na rachunek jego karty płatniczej wskazanej w Systemie Rezerwacji wartość zwrotu ustalona w ramach Ochrony Shield zostanie pomniejszona o wszelkie wartości zwrócone bezpośrednio Użytkownikowi przez linie lotnicze na poszczególnych etapach realizacji Ochrony Shield, maksymalnie do wysokości wartości wszystkich biletów zakupionych na cele realizacji Podróży w ramach MultiLine.
   6. Zwroty będą dokonywane na zasadach i terminach przewidzianych przez poszczególnych przewoźników, w związku z czym termin realizacji zwrotu w ramach Ochrony Shield uzależniony jest od terminów realizacji tych zwrotów przez konkretnych przewoźników, z których usług Użytkownik korzystał w ramach MultiLine.
   7. Ochrona Shield nie obejmuje innych kosztów, jakie mogą wyniknąć z opóźnienia, odwołania lub zmiany godzin co najmniej jednego z połączeń MultiLine, na podstawie których Użytkownik zdecydował się w ramach Alternatywnego Połączenia w szczególności kosztów transportu oraz posiłków innych, niż opisane powyżej.
   8. Aby skorzystać z Ochrony Shield, Użytkownik może być zobowiązany do podjęcia określonych czynności, wskazanych przez konsultanta eSky, np. do zgłoszenia się do konkretnego stanowiska na lotnisku w celu załatwienia formalności związanych z wymianą niewykorzystanego biletu i kontynuacją Podróży. Niepodjęcie wskazanych czynności uniemożliwia skorzystania z ochrony Ochrony Shield.
   9. Ochrona Shield nie obejmuje ochroną połączeń lotniczych realizowanych w ramach jednego biletu lotniczego. Przewoźnicy obsługujący te połączenia lotnicze są całkowicie odpowiedzialni za wszystkie możliwe problemy z nimi związane. W takich przypadkach na Użytkowniku spoczywa obowiązek bezpośredniego kontaktu z wybranym Przewoźnikiem lub liniami lotniczymi obsługującymi daną Podróż. Należy pamiętać, że warunki taryfy każdego z Przewoźników mogą zawierać odmienne postanowienia i warunki realizacji Podróży, w związku z czym Użytkownik każdorazowo jest zobowiązany do zapoznania się z nimi. eSky nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności, które Użytkownik może ponieść w związku z brakiem zastosowania się warunków taryfy danego Przewoźnika.
   10. W przypadku kiedy alternatywne połączenie lub inne świadczenia określone w niniejszym Regulaminie (min. Transport, posiłki) zostały zapewnione przez linię lotniczą lub lotnisko bądź też linia lotnicza lub lotnisko były do ich zapewnienia Użytkownikowi zobligowane, ochrona w ramach Ochrony Shield nie obowiązuje.
   11. Jakakolwiek utrata bagażu, która następuje z przyczyn niezależnych od eSky, nie powoduje braku możliwości zrealizowania Podróży oraz nie upoważnia do skorzystania z Ochrony Shield.
   12. Samodzielne nabycie/zmiana biletu przez Użytkownika realizowane w ramach Podróży objętej Ochroną Shield z wyłączeniem postanowień ust II. 4. uniemożliwia skorzystanie przez Użytkownika z Ochrony Shield
   13. Ochrona Shield nie obowiązuje w przypadku gdy odwołanie, opóźnienie lub zmiana godzin co najmniej jednego z połączeń MultiLine była wynikiem strajku pracowników lub jakichkolwiek służb obsługujących połączenia lotnicze, bankructwa linii lotniczej, działania siły wyższej, zdarzenia powstałego wskutek wydarzeń bezpośrednio związanych z działaniami wojennymi o zasięgu lokalnym i międzynarodowym, a także za skutki aktów terroru.
   14. Ochrona Shield nie obowiązuje, gdy Przewoźnik dokonuje masowego odwoływania lotów, przy czym za zjawisko masowego odwoływania lotów uważa się sytuację, gdy Przewoźnik odwołuje lub planuje odwołać co najmniej 5 lotów w jednym dniu z zaplanowanego rozkładu swoich lotów.
   15. Użytkownik nie będzie uprawniony do skorzystania z Ochrony Shield po zakończeniu Podróży.
   16. W celu wykorzystania Ochrony Shield Użytkownik jest zobowiązany do współpracy z eSky, w szczególności do przedstawienia wszystkich dokumentów i informacji, o które Użytkownik zostanie poproszony przez konsultantów na dowolnym etapie Podróży, jak również po jej zakończeniu.
 3. PAKIET LOT+HOTEL

  1. W ramach usług dostępnych w Systemie Rezerwacji lub za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi , Użytkownicy mogą dokonać rezerwacji co najmniej dwóch różnych rodzajów usług , obejmujących co najmniej zakup Biletu Lotniczego oraz Usługi hotelowej, stanowiących podstawę do zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej między Użytkownikiem i eSky („Umowa”).
  2. Umowa zostaje zawarta wyłącznie w przypadku realizacji usług objętych niniejszym punktem, której akceptacja następuje za pośrednictwem Systemu Rezerwacji lub za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi. Potwierdzenie zawarcia Umowy oraz jej elementy składowe zostaną przesłane osobnym dokumentem na adres e-mail wskazany w Systemie Rezerwacji lub za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi. Mając na uwadze powyższe, Organizator turystyki oraz Użytkownik uzgadniają, że komunikacja dotyczące realizacji postanowień niniejszego punktu odbywa się w formie elektronicznej, a trwałym nośnikiem jest wiadomość e-mail oraz przesłane Użytkownikowi dokumenty w formacie PDF jako potwierdzenie realizacji usług.
  3. Organizatorem turystyki dla Użytkownika dokonującego wyboru poszczególnych usług na zasadach określonych niniejszym punktem jest eSky.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach (40-265), przy ul. Murckowskiej 14A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383663, NIP 948-19-87-199, REGON 670140736, kapitał zakładowy 1 060 877,50 PLN wpłacony w całości.
  4. Organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług objętych zakresem niniejszego punktu oraz umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez organizatora turystyki, czy przez innych Dostawców usług. eSky zgodnie z brzmieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa ogranicza swą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług do trzykrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Użytkownika. Ograniczenie powyższe nie dotyczy szkód na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.
  5. Organizator turystyki niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy Użytkownikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji, w tym w okolicznościach, gdy niemożliwe jest zapewnienie jego powrotu do kraju zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, organizator turystyki ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania Użytkownika, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej w umowie o udział w imprezie turystycznej, przez okres do 3 nocy.
  6. Rezerwacja usług określonych niniejszym punktem dokonywana jest przez Użytkownika według parametrów i kryteriów przez niego wskazanych, na podstawie których w ramach Systemu Rezerwacji lub za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi przekazane zostaną właściwe informacje dotyczące szczegółów realizacji usług oraz głównych właściwości usług turystycznych, prawach i obowiązkach Użytkownika oraz organizatora turystyki.
  7. Organizator Turystyki informuje, iż skuteczna realizacja niektórych usług objętych Umową może zależeć od komunikacji w języku urzędowym właściwym dla miejsca podróży lub w języku angielskim
  8. Szczegółowy zakres informacji dotyczących realizacji usług za pośrednictwem Systemu Rezerwacji w ramach niniejszego punktu stanowi Załącznik nr.1 do niniejszego Regulaminu.
  9. Szczegółowy zakres informacji dotyczących realizacji usług za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi w ramach niniejszego punktu stanowi Załącznik nr.4 do niniejszego Regulaminu.
  10. Użytkownik korzystający z usług określonych niniejszym punktem objęty jest ochrona na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki, na zasadach określonych w załączniku nr. 1 oraz 4 do Regulaminu.
  11. Wskazana w Systemie Rezerwacji lub za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi cena za usługi w ramach niniejszego punktu zawiera cenę imprezy turystycznej łącznie z podatkami oraz w razie potrzeby z wszelkimi dodatkowymi opłatami i innymi kosztami lub – jeśli nie można zasadnie oczekiwać, aby koszty te zostały obliczone przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej – informację o rodzaju dodatkowych kosztów, którymi podróżny może zostać obciążony.
  12. Podwyższenie cen jest możliwe wyłącznie jako bezpośredni skutek zmiany:
   1. ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania;
   2. wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach;
   3. kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej.
  13. Cena ustalona w umowie o udział w imprezie turystycznej nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia realizacji usług określonych niniejszym punktem.
  14. Użytkownik może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem przy czym Użytkownik może zostać zobowiązany do zapłacenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej na rzecz organizatora turystyki. W przypadku nieokreślenia w umowie o udział w imprezie turystycznej opłat za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej wysokość tej opłaty odpowiada cenie imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Na żądanie podróżnego organizator turystyki uzasadnia wysokość opłat za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej.
  15. W umowie o udział w imprezie turystycznej może zostać wskazana opłata za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej w wysokości zależnej od tego, w jakim czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej doszło do odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej, od spodziewanych oszczędności kosztów oraz spodziewanego dochodu z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez podróżnego.
  16. Użytkownik może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Użytkownik może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
  17. Organizator turystyki uprawniony jest do jednostronnego dokonania nieznacznych zmian warunków umowy o udział w imprezie turystycznej po wcześniejszym poinformowaniu Użytkownika. Inne zmiany możliwe do dokonania przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w tym: zmiana głównych właściwości usług turystycznych, brak możliwości spełnienia specjalnych wymagań lub podwyższenie ceny przekraczające 8% całkowitej ceny imprezy turystycznej realizowane są po wcześniejszym niezwłocznym poinformowaniu Użytkownika i przedstawieniu mu dostępnych usług zastępczych oraz zasad ich realizacji.
  18. Organizator turystyki dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat, o których mowa powyżej, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej.
  19. W ramach usług objętych niniejszym punktem Użytkownik może bez zgody organizatora turystyki przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki, w przypadku gdy Użytkownik zawiadomi organizatora turystyki o tym na trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków będzie wiązać się dla organizatora turystyki z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty ma on obowiązek wykazać je podróżnemu np. koszty zmiany danych Użytkownika. Koszty te muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez organizatora turystyki na skutek przeniesienia umowy o udział w imprezie turystycznej. Zawiadomienie złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej uważa się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym terminie.
  20. W ramach usług objętych niniejszym punktem Użytkownik objęty zostaje obowiązkowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w przypadku realizowania usług zagranicznych. Szczegółowe informacje odnośnie tego ubezpieczenia znajdują się pod linkami: Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz Karta Produktu. Użytkownik uprawniony będzie do korzystania z dodatkowego ubezpieczenia usług realizowanych przez eSky w zakresie określonym w Systemie Rezerwacji lub za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi.
  21. Użytkownik zostanie poinformowany przez organizatora o wszystkich wymaganiach specjalnych, które Użytkownik wskazał i na które obie strony wyraziły zgodę.
  22. Użytkownik w ramach usług określonych niniejszym punktem ma obowiązek poinformować organizatora turystyki o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy turystycznej.
  23. Rozpatrywanie skarg Użytkowników w ramach niniejszego punktu odbywać się będzie na zasadach określonych w punkcie XVIII (Reklamacje).
  24. Na rzecz Użytkownika korzystającego z portalu www.biletylotnicze.pl objętego zakresem usług określonych niniejszym punktem odprowadzona zostanie odpowiednia składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy, w wysokości określonej właściwymi przepisami prawa.
  25. O ile w opisie obiektu wybranego przez Użytkownika w ramach realizacji imprezy turystycznej nie została wskazana wyraźnie informacja o udogodnieniach przewidzianych dla osób niepełnosprawnych, to obiekty te nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. USŁUGI DODATKOWE

  1. W ramach usług dostępnych w Systemie Rezerwacyjnym oraz za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi, Użytkownicy mogą dokonać rezerwacji usług dodatkowych podlegających opłatom wskazanym w ramach procesu transakcyjnego w Systemie Rezerwacji lub za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi.
  2. Każda z opłaconych usług wybranych przez Użytkownika opisanych niniejszym punktem, a jednocześnie dostępnych za pośrednictwem Systemu Rezerwacji stanowi integralny element usługi, do której usługi dodatkowe zostały zarezerwowane.
  3. Pakiet usług eSky (dalej “Pakiet usług”) jest bezzwrotną ryczałtową opłatą serwisową za jedną lub więcej modyfikacji w bilecie lotniczym, stanowiące jego integralną część, dokonywanych za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi Użytkowników, wskazanych w Systemie Rezerwacji. Wykupując usługę Pakiet usług, Użytkownik jest zwolniony z opłaty serwisowej, pobieranej przez eSky za poszczególne usługi dodatkowe, do zmian w wykupionym bilecie, wskazane w Tabeli opłat serwisowych, ujęte w zakresie wykupionego Pakietu usług. W sytuacji, gdy linia lotnicza zgodnie z warunkami taryfy pobiera opłatę za zmiany/zwroty/usługi specjalne, Użytkownik jest zobowiązany zapłacić cenę za usługę podaną przez linię lotniczą.
  4. Odprawa online to dodatkowa, odpłatna, bezzwrotna usługa, która umożliwia dokonanie odprawy w systemie elektronicznym poszczególnych linii lotniczych, dla wykupionego Biletu Lotniczego, jeżeli w procesie rezerwacyjnym przewidziana została taka możliwość.W ramach odprawy online wygenerowana karta pokładowa lub potwierdzenie wykonania odprawy online zostają wysłane na wskazany przez Użytkownika adres e-mail podany w trakcie procesu rezerwacyjnego w terminie umożliwiającym odpowiednie skorzystanie z usługi przewozu. Niektóre linie lotnicze mogą zobowiązać Użytkownika do podania dodatkowych nieudostępnionych w procesie rezerwacyjnym informacji w celu dokonania odprawy. Użytkownik obowiązany jest do podania aktualnych danych kontaktowych takich jak adres e-mail oraz numer telefonu, w celu umożliwienia skontaktowania się, szczególnie w terminie bezpośrednio przed wylotem. Niepodanie danych kontaktowych, podanie danych do odprawy online w terminie krótszym niż na 48 godzin przed planowanym odlotem samolotu, podanie danych nieaktualnych lub niekompletnych, nieodbieranie połączeń telefonicznych od eSky może uniemożliwić dokonanie odprawy online i wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika dodatkowych opłat na lotnisku określonych przez linie lotnicze lub brakiem możliwości realizacji usługi przewozu. W przypadku wprowadzenia zmiany w rezerwacji, przez Przewoźnika lub na zlecenie Użytkownika bezpośrednio u Przewoźnika, przy wykupionej usłudze odprawy online, Użytkownik zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania eSky o dokonanej zmianie. W przypadku nieprzekazania takiej informacji, eSky nie będzie mógł prawidłowo wykonać usługi odprawy online. Z uwagi na powyższe eSky nie będzie ponosił odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie usługi odprawy online w tym za koszty oraz inne konsekwencje wynikające z tego tytułu.
  5. W razie zaistnienia sytuacji związanej z opóźnieniem bądź odwołaniem lotu, w ramach analizy danych dotyczących lotu Użytkownika, eSky przekaże informacje o podmiocie współpracującym, w celu uzyskania stosownego odszkodowania tj. AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Germany, VAT ID: DE 320095320 który podejmie działania po wyraźnej akceptacji przez Użytkownika. Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, eSky informuje, że Użytkownik ma prawo do składania roszczeń i wniosków bezpośrednio do linii lotniczej, wykonującej przewóz w celu uzyskania, w stosownych przypadkach, pełnej rekompensaty, do której pasażer może być uprawniony.
  6. AirHelp+ - dodatkowa bezzwrotna odpłatna usługa udostępniona do wyboru każdemu Użytkownikowi dokonującemu rezerwacji za pośrednictwem Systemu Rezerwacji lub Telefonicznego Centrum Obsługi umożliwiająca wsparcie w uzyskaniu odszkodowania do wysokości 600 euro za opóźniony, odwołany lub przepełniony lot oraz do zwrotu do wysokości 6000 euro za nieplanowane koszty spowodowane opóźnionym lotem (hotele, taksówki, bilety lotnicze, wyżywienie) realizowana na warunkach wskazanych przez dostawcę usługi tj. AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Germany, VAT ID: DE 320095320 szczegółowo określone na https://www.airhelp.com/pl/regulamin/.
  7. “Rezerwacja preferowanego miejsca w samolocie” jest usługą dodatkową. Usługa ta umożliwia Użytkownikowi dokonanie wyboru i rezerwacji preferowanego miejsca w samolocie w systemie elektronicznym poszczególnych Przewoźników, dla wykupionego Biletu Lotniczego, jeżeli w procesie rezerwacyjnym przewidziana została taka możliwość. Realizacja usługi rezerwacji preferowanego miejsca w samolocie, jak i rozpatrzenie procedury reklamacyjnej, podlega ogólnym warunkom przewozu oraz warunkom rezerwacji biletu lotniczego określonym przez Przewoźników. Regulacje te są każdorazowo przekazywane Użytkownikowi w trakcie procesu rezerwacyjnego. Opłata za rezerwację preferowanego miejsca w samolocie jest bezzwrotna za wyjątkiem sytuacji określonych przez Przewoźnika w warunkach przewozu oraz warunkach rezerwacji biletu lotniczego. W przypadku gdy preferowane miejsce wybrane przez Użytkownika okaże się niemożliwe do zarezerwowania, eSky będzie uprawniony do zarezerwowania innego miejsca w samolocie o cechach możliwe jak najbardziej zbliżonych do miejsca pierwotnie preferowanego. Brak miejsca w samolocie o cechach możliwe jak najbardziej zbliżonych do miejsca pierwotnie preferowanego (miejsce od okna, korytarza czy środkowego), skutkuje zwrotem Użytkownikowi pobranej opłaty ale nie wpływa na skuteczność dokonania rezerwacji biletu lotniczego, która pozostaje ważna gdyż rezerwacja preferowanego miejsca to dodatkowa opcjonalna usługa. eSky nie jest odpowiedzialny za zmiany w rezerwacjach miejsc w samolocie dokonywane przez Przewoźnika zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Przewoźnika w tym w szczególności z przyczyn operacyjnych lub związanych z bezpieczeństwem.
 5. POWIĄZANE USŁUGI TURYSTCZNE

  1. Użytkownik korzystający z portalu www.biletylotnicze.pl w przypadkach określonych poniżej dokonuje zakupu powiązanych usług turystycznych, przez które należy rozumieć niestanowiące imprezy turystycznej połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych nabytych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, objęte odrębnymi umowami z dostawcami. Przy czym do utworzenia powiązanych usług turystycznych dochodzi, jeżeli przedsiębiorca turystyczny ułatwia podróżnym nabywanie usług turystycznych:
   1. przy okazji jednej wizyty lub kontaktu z jego punktem sprzedaży z możliwością dokonania wyboru i zapłaty odrębnie za każdą usługę turystyczną lub
   2. w sposób ukierunkowany od innego przedsiębiorcy turystycznego w zakresie co najmniej jednej dodatkowej usługi turystycznej, jeżeli umowa z tym przedsiębiorcą turystycznym zostanie zawarta najpóźniej 24 godziny po potwierdzeniu rezerwacji pierwszej usługi turystycznej.
  2. Do utworzenia powiązanych usług turystycznych nie dochodzi, mimo spełnienia przesłanek, o których mowa powyżej w przypadku połączenia nie więcej niż jednego rodzaju usługi turystycznej (przewóz pasażerów, zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów, wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych), z jedną lub kilkoma usługami turystycznymi, które stanowią inną usługę świadczoną podróżnym i która nie stanowi integralnej części usługi: przewozu pasażerów, zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów, wynajmu pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych), jeżeli wartość tych usług stanowi mniej niż 25% łącznej wartości połączonych usług turystycznych i nie są one reklamowane jako istotny element tego połączenia, ani nie stanowią istotnego elementu tego połączenia z innych przyczyn. Ponadto powiązanymi usługami turystycznymi nie są usługi trwające krócej niż 24 godziny, chyba że obejmują nocleg.
  3. Szczegółowe informację w zakresie zakupu powiązanych usług turystycznych oraz praw i obowiązków wynikających z korzystania z tego rodzaju usług znajdują się w Załączniku nr 2 i nr 3 do niniejszego Regulaminu.
  4. Na rzecz Użytkownika korzystającego z portalu www.biletylotnicze.pl objętego zakresem usług określonych niniejszym punktem dokonujących zakupu powiązanych usług turystycznych odprowadzona zostanie odpowiednia składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, w wysokości określonej odpowiednimi przepisami prawa.
 6. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU IATA

  Ogólne warunki przewozu IATA
 7. ODNOŚNIKI DO REGULAMINÓW LINII LOTNICZYCH

  Aer Lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Iceland, Airasia, Atlas Blue / Royal Air Marocco, Aurigny, Blue Islands, Bulgaria Air, Condor, Corendon, DAT, easyJet, Eurowings, GOL, Helvetic, Jet2, TUI fly , Jet Blue Airways, Jetstar Airways, Jetstar Asia Airways, Luxair, Norwegian, Pegasus Airlines, Ryanair, Smart Wings, SpiceJet, Spirit Airlines, Sun Country Airlines, SunExpress, Vueling, WestJet Airlines, Wizz Air, Volotea, VivaAerobus, JetSmart, Avianca, LATAM, AZUL, SkyAirlines, Amaszonas, Aerolínea de Antioquia.

Rezerwacje hotelowe

 1. REZERWACJE HOTELOWE

  1. eSky określa zasady udostępniania na portalu www.biletylotnicze.pl oraz przez Telefoniczne Biuro Obsługi usług hotelowych, oferowanych przez Dostawców Użytkownikom, którzy chcą skorzystać z usług hotelowych
  2. eSky nie jest stroną umów o świadczenie usług hotelowych oraz innych umów pozostających z nimi w związku, zawieranych za pośrednictwem Systemu Rezerwacji. Stroną takiej umowy jest każdorazowo Użytkownik oraz konkretnie wskazany i określony w ofercie Usługodawca, przedsiębiorca świadczący usługi będące przedmiotem takiej umowy.
  3. Prezentacja wybranych usług hotelowych, oferowanych przez Dostawców dostosowana jest do szczegółów usług wybranych przez Użytkownika oraz domyślnie sortowane pod względem dopasowania do wybranych preferencji zapytania złożonego przez Użytkownika , w oparciu o następujące parametry:
   • - miejsce docelowe,
   • typ wyjazdu: krótki urlop, citybreak (2-4 dni), wakacje (5-14 dni),
   • typ zakwaterowania,
   • standard zakwaterowania,
   • segment Użytkownika.
  4. Umowy zawierane za pośrednictwem Systemu Rezerwacji są zawierane i realizowane na podstawie ogólnych warunków umów z poszczególnymi Usługodawcami lub Dostawcami. Wszelkie dane zawarte w prezentowanej w Systemie Rezerwacji ofercie oparte są na danych przekazanych bezpośrednio przez Dostawców. Warunki rezerwacji, w tym kwestie odpowiedzialności i gwarancji dotyczące usług hotelowych świadczonych przez Dostawców odbywają się na zasadach określonych w zamówieniu oraz stosownie do ich regulaminów – m.in https://developer.ean.com/terms/pl/, https://www.booking.com/content/terms.pl.html, https://download.loveholidays.com/terms/HotelBeds-Booking-Conditions.pdf.
  5. eSky zapewnia Użytkownikowi w ramach rezerwacji usług hotelowych:
   1. Bezpośredni dostęp do oferowanych przez Dostawców usług hotelowych oraz obiektów w kraju i za granicą,
   2. Możliwość skorzystania z usług Dostawców dowolnie i indywidualnie konfigurowanych przez Użytkowników dostępnych na portalu www.biletylotnicze.pl.
  6. Zasady rezerwacji i dokonywania płatności za usługi hotelowe:
   1. W zależności od wyboru usług konkretnego Dostawcy dokonanie rezerwacji usługi hotelowej za pośrednictwem Systemu Rezerwacji odbywa się przy jednoczesnym uregulowaniu przez Użytkownika zapłaty w terminach wynikających z oferty obiektu bezpośrednio na rzecz oferującego obiekt Dostawcy bez wpłaty na rzecz eSky. (płatność w hotelu albo we wskazany sposób przez Dostawcę) lub  za pośrednictwem środków płatniczych udostępnionych przez eSky.
  7. Rodzaje rezerwacji:
   1. Rezerwacja w eSky, realizowana na zasadach i warunkach określonych przez Dostawców lub na zasadach określonych przez eSky, w której eSky odpowiedzialny jest przekazanie za potwierdzenia rezerwacji, obsługę płatności oraz korespondencję posprzedażową.
   2. Rezerwacja u Dostawcy (za pośrednictwem booking.com), realizowana na zasadach i warunkach określonych przez Dostawców której realizacja uzależniona jest od dokonania finalnej płatności na zasadach wskazanych przez Dostawcę lub bezpośrednio w hotelu, w której odpowiedzialność za przekazanie potwierdzenia rezerwacji, obsługę płatności oraz korespondencję posprzedażową ponosi Dostawca.
  8. Potwierdzenie zapytania i ceny:
   1. W zależności od wyboru rodzaju rezerwacji Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie zapytania bezpośrednio z eSky lub od Dostawcy, zawierające oprócz numeru rezerwacji, informację o usłudze hotelowej oraz całkowitej cenie usługi.
   2. W przypadku Rezerwacji w eSky, cena usługi hotelowej wyrażana jest w PLN lub innej walucie określonej w formularzu zapytania. Na cenę usługi składają się opłata za pobyt, podatek VAT oraz wszystkie inne podatki i opłaty, chyba że na stronie Systemu Rezerwacji lub w e-mailu potwierdzającym założenie rezerwacji określono inaczej.
   3. W przypadku Rezerwacji u Dostawcy, cena usługi hotelowej jest prezentowana w PLN. Realna wartość usługi w walucie obcej również podawana jest w oknie rezerwacji. Na cenę usługi składają się opłata za pobyt, podatek VAT oraz wszystkie inne podatki i opłaty, chyba że Dostawca wskazał inaczej na swojej stronie internetowej lub w e-mailu Dostawcy potwierdzającym założenie rezerwacji określono inaczej.
   4. W przypadku, gdy rezerwowana usługa hotelowa stosownie do warunków jej rezerwacji wymaga dokonania przez Użytkownika należnej wpłaty na rzecz eSky, cena usługi podana w potwierdzeniu rezerwacji nie jest gwarantowana, aż do momentu otrzymania płatności przez eSky, z uwagi na warunki określone przez Dostawców.
   5. Użytkownik przed dokonaniem płatności zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w formularzu płatności.
  9. Złożenie zamówienia usługi hotelowej:
   1. Użytkownik może dokonać złożenia zamówienia po wprowadzeniu danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed dokonaniem zamówienia, obowiązkiem Użytkownika jest sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja oraz zapoznanie się z warunkami rezerwacji usługi dotyczącymi wybranego przez Użytkownika obiektu oferującego usługę oraz zasad wskazanych przez Dostawcę, które są dostępne w Systemie Rezerwacji.
   2. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacji, eSky może kontaktować się z Użytkownikiem celem zweryfikowania danych Użytkownika i potwierdzenia oferty. W przypadku niemożności skontaktowania się z Użytkownikiem, eSky nie odpowiada za skuteczne przyjęcie rezerwacji przez Dostawcę, zgodnie z treścią dokonanego zgłoszenia.
   3. Każda rezerwacja/zgłoszenie jest przekazywana przez eSky w imieniu Użytkownika do danego Dostawcy, jako deklaracja zamówienia.
   4. Usługodawca oraz Dostawca ma prawo do anulowania rezerwacji w przypadku niestawienia się w dniu rozpoczęcia usługi w obiekcie oferującym usługę oraz w sytuacjach wskazanych w regulaminach korzystania z usług konkretnego Usługodawcy oraz Dostawcy, które dostępne są dla Użytkownika przed dokonaniem rezerwacji. Czas i warunki anulowania określają szczegółowe warunki rezerwacji obiektu oferującego usługę.
  10. Rezerwacja usługi hotelowej podlega polityce rezygnacji przedstawionej na stronie rezerwacji danego Dostawcy udostępnionej Użytkownikowi na Twoim Koncie oraz wskazana w dokumentacji dostępnej i dostarczonej w ramach rezerwacji lub w panelu użytkownika udostępnionego przez Dostawcę, na zasadach wskazanych w dokumentach przekazanych od Dostawcy.
  11. Ewentualne roszczenia Użytkowników oraz wnioski odszkodowawcze za szkody przez nich poniesione winny być wnoszone oraz wykonywane wobec właściwych Dostawców. eSky nie odpowiada za nienależyte wykonanie usługi pośrednictwa.
  12. Rolą eSky i innych firm współpracujących z nią w zakresie dostarczania bazy danych obiektów hotelowych od Dostawców, jest stworzenie Użytkownikowi dostępu do bezpośrednich ofert prezentowanych przez poszczególnych Dostawców.
  13. Międzynarodowa klasyfikacja hoteli oparta na systemie gwiazdek stanowi niewiążącą informację o standardzie danego hotelu. Przedstawione za pośrednictwem eSky informacje o hotelach, zdjęcia, rankingi oraz udogodnienia miejscowe, które widoczne są w ofercie konkretnego obiektu hotelowego prezentowane są na podstawie danych udostępnionych przez Dostawcę, eSky nie ponosi odpowiedzialności za zasadność oraz adekwatność prezentowanych informacji.

Ubezpieczenia

 1. UBEZPIECZENIA

  1. W zależności od wybranej przez Użytkownika usługi w trakcie dokonywania rezerwacji za pośrednictwem Systemu Rezerwacji lub Telefonicznego Centrum Obsługi Ubezpieczycielem dla wskazanego i wybranego przez Użytkownika produktu ubezpieczeniowego jest:
   • w przypadku Ubezpieczenia rezygnacji z podróży, Ubezpieczenia rezygnacji z podróży Basic, Ubezpieczenia podróżnego na wyjazdy zagraniczne, Ubezpieczenia podróżnego na wyjazdy zagraniczne PLUS, Ubezpieczenia podróżnego na wyjazdy krajowe - Ubezpieczycielem jest Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320749, o numerze NIP: 108-00-06-955, o kapitale zakładowym wynoszącym 31 702 613,00 EUR jest to oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń Inter Partner Assistance SA z siedzibą w Brukseli, email: likwidacja@axa-assistance.pl (dalej „ AXA Partners”)
   • w przypadku Ubezpieczenia Travel Protect na wyjazdy zagraniczne, Ubezpieczenia Travel Protect na wyjazdy krajowe, Ubezpieczenia Travel Protect kosztów rezygnacji z podróży w sytuacjach nagłych, Ubezpieczenia bagażu podróżnego Travel Protect Ubezpieczycielem jest Colonnade Insurance S.A. zarejestrowana w Luksemburgu pod numerem: B 61605, siedziba główna: rue Jean Piret 1, L-2350 Luksemburg, działająca w Polsce przez Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział KRS, pod numerem 0000678377, NIP 1070038451, z siedzibą: ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości, wynoszącym 9 500 000 EUR, e-mail: info@colonnade.pl (dalej „Colonnade”)
  2. Agentem Ubezpieczeniowym dla Colonnade oraz AXA Partners jest We Care Insurance Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-265), przy ul. Murckowskiej 14A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000751962, NIP: 954-279-73-53, REGON: 381493361 wysokość kapitału zakładowego 5.000 PLN (wpłacony w całości), który administruje danymi osobowymi klientów na zasadach wskazanych tutaj..
  3. Agent działa na podstawie pełnomocnictwa do dokonywania czynności agencyjnych udzielonego przez Ubezpieczyciela, którego treść dla Colonnade dostępna jest tutaj, natomiast dla AXA Partners dostępna jest tutaj.
  4. eSky działając jako Ubezpieczający dokonuje wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia grupowego określonych niniejszym Regulaminem w tym m.in.
   • W ramach ubezpieczenia grupowego Colonnade oraz AXA Partners informuje Użytkowników o zawarciu umowy ubezpieczenia grupowego, o warunkach przystąpienia i rezygnacji, przedmiocie i zakresie ubezpieczenia grupowego oraz obowiązkach ubezpieczonego Użytkownika, udostępnia niezbędne dokumenty przed przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego, w tym dokumenty dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w ramach poszczególnych produktów ubezpieczeniowych, jak również przyjmuje do ubezpieczenia grupowego, instruuje o postępowaniu w przypadku zajścia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia grupowego.
  5. Ubezpieczający przekaże Użytkownikom wszelkie niezbędne informacje o zakresie usług ubezpieczeniowych ubezpieczenia za pośrednictwem Systemu Rezerwacji lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi. Ubezpieczający zobowiązany jest do doręczenia Użytkownikowi warunków umowy ubezpieczenia grupowego przed wyrażeniem zgody Użytkownika na finansowanie kosztów kosztu składki ubezpieczeniowej.
  6. Umowa ubezpieczenia grupowego zawarta jest (w zależności od wyboru produktu ubezpieczeniowego przez Użytkownika):
   • dla Ubezpieczenia rezygnacji z podróży, Ubezpieczenia rezygnacji z podróży Basic, Ubezpieczenia podróżnego na wyjazdy zagraniczne, Ubezpieczenia podróżnego na wyjazdy zagraniczne PLUS, Ubezpieczenia podróżnego na wyjazdy krajowe - pomiędzy AXA Partners a eSky na rachunek Użytkowników przystępujących do ubezpieczenia grupowego. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest zgodnie z Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia rezygnacji z podróży, Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia rezygnacji z podróży Basic, Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia podróżnego na wyjazdy zagraniczne, Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia podróżnego na wyjazdy zagraniczne PLUS, Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia podróżnego na wyjazdy krajowe, jak również na zasadach określonych w Systemie Rezerwacji lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi.
   • dla Ubezpieczenia Travel Protect na wyjazdy zagraniczne, Ubezpieczenia Travel Protect na wyjazdy krajowe, Ubezpieczenia Travel Protect kosztów rezygnacji z podróży w sytuacjach nagłych, Ubezpieczenia bagażu podróżnego Travel Protect - pomiędzy Colonnade a eSky na rachunek Użytkowników przystępujących do ubezpieczenia grupowego. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest zgodnie z Ogólnymi Warunkami Grupowego Ubezpieczenia Travel Protect na wyjazdy zagraniczne, Ogólnymi Warunkami Grupowego Ubezpieczenia Travel Protect na wyjazdy krajowe, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Grupowego Travel Protect kosztów rezygnacji z podróży w sytuacjach nagłych, Ogólnymi Warunkami Grupowego Ubezpieczenia bagażu podróżnego Travel Protect w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, jak również na zasadach określonych w Systemie Rezerwacji lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi.
  7. Wszelkie dokumenty dotyczące poszczególnych produktów ubezpieczeniowych w tym ich zakres udostępnione są w Systemie Rezerwacji lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi.
  8. Dokumentem potwierdzającym przystąpienie do umowy ubezpieczenia jest w zależności od wyboru produktu ubezpieczeniowego Certyfikat Ubezpieczenia wysłany Użytkownikowi w formie elektronicznej po zakończeniu procedury rezerwacyjnej w Systemie Rezerwacji lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi.
  9. Certyfikat Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Colonnade, Szczególne Warunki Ubezpieczenia AXA Partners jak również wszelkie inne dokumenty udostępnione Użytkownikowi w Systemie Rezerwacji lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi dotyczące realizacji usług zakupionych za pośrednictwem Ubezpieczającego wysyłane będą na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
  10. Przystąpienie przez Użytkownika do ubezpieczenia grupowego jest dobrowolne i wiąże się z wyrażeniem zgody na finansowanie kosztu składki ubezpieczeniowej. Użytkownik dokonuje zapytania o wycenę w/w kosztów, wybierając jedną z zaproponowanych przez System Rezerwacji lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi opcji, poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych.
  11. Użytkownik finansuje koszt składki ubezpieczeniowej po uprzednim wprowadzeniu prawdziwych danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia grupowego, obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu oraz w zależności od wybranego produktu ubezpieczeniowego Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Grupowego Colonnade lub Szczególnych Warunków Ubezpieczenia AXA Partners, jak również wszelkimi innymi dokumentami udostępnionymi Użytkownikowi w Systemie Rezerwacji lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi.
  12. Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie zawierające m.in.: numer rezerwacji, informację o całkowitej cenie ubezpieczenia oraz formie płatności. Ponoszone przez Ubezpieczonego koszty wyrażone są w walucie określonej w Systemie Rezerwacji lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi.
  13. Płatności dotyczące produktu ubezpieczeniowego realizowane są na zasadach określonych w punkcie VII Regulaminu oraz zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Grupowego Colonnade i Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia AXA Partners.
  14. W przypadku przystąpienia do ubezpieczenia grupowego przez internet, konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. INNE USŁUGI OFEROWANE PRZEZ PODMIOTY, KTÓRYM eSky ŚWIADCZY USŁUGI WYNAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWEJ

  1. Rezerwacje wczasów:
   eSky nie dokonuje rezerwacji ani nie umożliwia dokonania rezerwacji usług turystycznych za pośrednictwem Systemu Rezerwacyjnego oraz poprzez Centrum Telefonicznej Obsługi, lecz świadczy usługi wynajmu powierzchni reklamowej na rzecz Fostertravel.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-131 Warszawa, przy ulicy Grzybowskiej 2 lokal 15, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Sadu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000279954, NIP: 5252399530, Regon 140929718, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł, który świadczy usługi na zasadach określonych w regulaminie usług tego podmiotu Regulamin Rezerwacji Imprez Turystycznych.
  2. Wypożyczenie samochodu:
   eSky świadczy usługi wynajmu powierzchni reklamowej na rzecz rentalcars.com, który jest marką należącą do grupy TravelJigsaw Limited, firmą zarejestrowaną w Anglii i Walii (numer rejestracyjny: 05179829) pod adresem 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, który w procesie rezerwacji rentalcars.com pełni funkcję pośrednika, i który świadczy usługi na zasadach określonych w regulaminie usług tego podmiotu www.rentalcars.com/TermsAndConditions.do. Szczególne warunki dotyczące poszczególnych pojazdów wskazane są w stosunku do tych pojazdów i są określane przez podmioty świadczące usługi. eSky może informować o możliwości zakupienia dodatkowych usług w trakcie telefonicznej obsługi rezerwacji.
  3. Usługa parkingowa:
   eSky świadczy usługi wynajmu powierzchni reklamowej na rzecz PARKLOT Spółka z o.o.
   z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział KRS. NIP 5213746482, REGON: 365358894, KRS 0000634893, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł która świadczy usługi na zasadach określonych w regulaminie usług tego podmiotu https://www.parklot.pl/pl/regulamin/. eSky może informować o możliwości zakupienia dodatkowych usług parkingowych przy współpracy z PARKLOT w trakcie telefonicznej obsługi rezerwacji lub obsługi innych usług.
  4. Usługi transferowe:
   eSky świadczy usługi wynajmu powierzchni reklamowej na rzecz Mozio, Inc., a Delaware corporation, z siedzibą na 9450 SW Gemini Dr., Beaverton, OR, 97008 w Stanach Zjednoczonych Ameryki, która świadczy usługi na zasadach określonych w regulaminie usług tego podmiotu znajdującym sie na stronie internetowej https://www.mozio.com/pl/terms-of-service/ . Szczególne warunki dotyczące transferów określone są przez podmioty bezpośrednio świadczące te usługi, których warunki dostępne są za pośrednictwem Mozio, Inc. eSky może informować o możliwości zakupienia dodatkowych usług w trakcie telefonicznej obsługi rezerwacji.
  5. Wycieczki i Atrakcje:
   eSky świadczy usługi wynajmu powierzchni reklamowej na rzecz GetYourGuide Deutschland GmbH z siedzibą przy Sonnenburger Str. 71-75, 10437 Berlin w Niemczech, która świadczy usługi na zasadach określonych w regulaminie usług tego podmiotu, dostępnego pod adresem https://www.getyourguide.com/terms_of_business/. eSky może informować o możliwości zakupienia dodatkowych usług w zakresie rezerwacji atrakcji turystycznych przy współpracy z GetYourGuide w trakcie telefonicznej obsługi rezerwacji lub obsługi innych usług.
  6. E-WIZY:
   eSky świadczy usługi wynajmu powierzchni reklamowej na rzecz VISA RUN INC. 868-313 Richmond St. E. Toronto, ON M5A 4S7 z Stanach Zjednoczonych Ameryki (Sherpa), która świadczy usługi sprzedaży wiz elektronicznych na zasadach określonych w regulaminie usług tego podmiotu, dostępnego pod adresem https://www.joinsherpa.com/legal/terms-conditions/. eSky może informować o możliwości zakupienia dodatkowych usług w zakresie zakupu elektronicznych wiz wjazdowych do różnych krajów przy współpracy z VISA RUN (Sherpa) w trakcie telefonicznej obsługi rezerwacji lub obsługi innych usług.

Reklamacje

 1. REKLAMACJE

  1. Przedmiotem reklamacji może być niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, za wykonanie których eSky bierze na siebie odpowiedzialność. Przedmiotem reklamacji może być również niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przez eSky, jak również usługi wykonane za pośrednictwem eSky przez podmioty trzecie, których odpowiedzialność będzie ustalana każdorazowo przez te podmioty trzecie niezależnie od eSky.
  2. Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji i zakupów biletów i innych usług turystycznych można zgłaszać za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego tutaj, w formie pisemnej w biurze eSky, ul. Murckowska 14a, 40-265 Katowice, Polska. O przyjęciu reklamacji i wyniku jej rozpatrzenia eSky poinformuje Klienta w terminie do 14 dni od jej otrzymania lub w terminie wskazanym przez organizatora imprez turystycznych lub innego Usługodawcę.
  3. Decyzja wydana przez eSky i przekazana Użytkownikowi kończy proces reklamacji prowadzony przez eSky. W przypadku, gdy rezultat rozpatrzonej przez eSky reklamacji nie jest satysfakcjonujący, Użytkownik, ma prawo skorzystać z sądowego lub pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Pozasądowe rozwiązywanie sporów, jest nazwane w skrócie ADR (ang. Alternative Dispute Resolution) - jest to polubowne postępowanie prowadzone w sporach pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorcami. Więcej informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich znajdziesz na platformie internetowej ODR oraz tutaj, podmioty świadczące pomoc można znaleźć tutaj.
  4. W celu udzielenia merytorycznej i właściwej dla Użytkownika odpowiedzi na otrzymane reklamacje rozpatrywane będą w przewidzianych ustawowo terminach oraz przekazywane na wskazany adres Użytkownika w języku polskim lub angielskim oraz w zależności od dostępności konsultantów eSky, w języku, w jakim złożona została reklamacja.
  5. eSky wskazuje, iż w przypadku, gdy złożona reklamacja dotyczy usług świadczonych przez inne podmioty, poinformuje o tym Użytkownika, wskazując jednocześnie możliwość złożenia reklamacji do tego podmiotu lub złoży taką reklamację z upoważnienia i w porozumieniu z Użytkownikiem, gdy w treści złożonej do eSky reklamacji opisano informacje umożliwiające złożenie reklamacji do podmiotu świadczącego usługi. W przypadku braku kontaktu z Użytkownikiem eSky może podjąć samodzielnie działanie w interesie Użytkownika.

Postanowienia końcowe

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. eSky zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści Regulaminu – przy zachowaniu zasady, iż Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego w trakcie rezerwacji i umożliwienie Klientom dostępu do archiwalnych wersji regulaminów. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz pozostałych udostępnionych dokumentów określających szczegóły usług przed dokonaniem rezerwacji i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu oraz udostępnionymi dokumentami określającymi szczegóły usług z chwili dokonywania rezerwacji i zakupu Biletów Lotniczych oraz innych usług dostępnych za pośrednictwem portalu www.biletylotnicze.pl.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  3. Należy wskazać, iż usługi dostępne w Systemie Rezerwacji polegają na wykonaniu czynności faktycznych związanych z zamówieniem przez Użytkowników usług u Dostawcy, w związku z czym warunki ich rezerwacji są wiążące dla Użytkownika w momencie ich zatwierdzenia przez danego Dostawcę– zwrot lub odstąpienie jest możliwy jedynie w przypadku, gdy Dostawca wskazał taką możliwość. W przypadku sporów konsumenckich istnieje możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution) która zostanie udostępniona pod linkiem  https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. eSky nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Użytkownika, wynikające z faktu nieodbycia podróży z powodu strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, linii kolejowych, jak również za szkody powstałe w wyniku strajku służb obsługujących hotele lub w efekcie działania siły wyższej, w wyniku których wykonanie usług wymienionych w Regulaminie nie będzie mogło zostać zrealizowane, gdyż działa jedynie w charakterze podmiotu udostępniającego System Rezerwacyji, a nie świadczącego te usługi lub sugerującego wybór ofert któregokolwiek z podmiotów.
  5. W celu uniknięcia nieuprawnionego użycia karty płatniczej, eSky zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji prawidłowości danych posiadacza karty płatniczej lub potwierdzenia, iż posiadacz karty płatniczej wykorzystanej w Systemie Rezerwacji wyraził zgodę na realizację płatności za rezerwację.
  6. Prawem właściwym dla transakcji zrealizowanych za pośrednictwem eSky jest prawo polskie.
  7. Wybór polskiego prawa nie pozbawia konsumenta ochrony zapewnianej mu przez przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy przepisów prawa właściwych dla miejsca zwykłego pobytu konsumenta (tj. państwa domeny, na której została dokonana transakcja).

Polityka odstąpienia od umowy

 1. POLITYKA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. eSky informuje o możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość, przy czym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, w ramach których usługa została w pełni wykonana, jeśli rozpoczęto spełnianie świadczenia za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta oraz po przyjęciu przez niego do wiadomości, że utraci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy przez przedsiębiorcę, jak również w zakresie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, najmu samochodów, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
  2. Prawo odstąpienia od umowy określone ogólnie obowiązującymi przepisami prawa nie stosuję do umów przewozu osób oraz umów o udział w imprezie turystycznej.
  3. Uwzględniając powyższe, eSky przed rozpoczęciem świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie informuje, że Użytkownikowi, który zawarł na odległość umowę o świadczenie tych usług, nie przysługuje prawo do odstąpienia od niej bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od zawarcia umowy, z uwagi na charakterystykę i zakres świadczonych usług oraz na pełne wykonanie (na wyraźne żądanie Użytkownika) usługi przez eSky.pl S.A. w postaci rezerwacji usług podmiotów trzecich – opłata serwisowa eSky jest bezzwrotna. Jeśli podmioty świadczące usługi dopuszczają możliwość zwrotu części lub całości wartości usług w przypadku odstąpienia od umowy, konsument zostanie o tym wyraźnie poinformowany.

Newsletter

 1. USŁUGA NEWSLETTER

  1. Każdy Użytkownik może zamówić usługę newslettera wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem udostępnionych przez eSky kanałów komunikacji tj. aby na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej umożliwić przesyłanie treści mających charakter informacji handlowych, marketingowych, a także informacji o nowych ofertach i promocjach dostępnych u Usługodawców.
  2. Wyrażenie zgody następuje poprzez udostępnienie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu na portalu www.biletylotnicze.pl, w trakcie dokonywania rezerwacji w procesie transakcyjnym albo podczas rejestracji konta w Twoim koncie poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w celu otrzymywania informacji handlowych oraz marketingowych.
  3. Elementy graficzne i treści newsletter stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw własności intelektualnej, w tym praw własności przemysłowej, przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Usługodawcy stanowić może naruszenie prawa.
  4. Usługa subskrypcji newslettera jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego Użytkownika, który wyraził chęć uzyskania takiej subskrypcji.
  5. Użytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera poprzez złożenie wniosku do eSky za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na portalu www.biletylotnicze.pl lub anulując subskrypcje klikając odpowiedni link w otrzymanym mailu dotyczącym newslettera.
  6. Z chwilą dezaktywacji newslettera, Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika treści marketingowych. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia tej usługi.

Załączniki

ZAŁĄCZNIK Nr 1
STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ, JEŻELI JEST MOŻLIWE UŻYCIE HIPERŁĄCZA

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302. W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. eSky będzie ponosiło(-ły) pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej.
Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, przedsiębiorstwo eSky posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwa wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby przedsiębiorstwo eSky stało się niewypłacalne.
Więcej informacji dotyczących najważniejszych praw zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302.
Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302
- Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.
- Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.
- Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.
- Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.
- Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeśli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.
- Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz, w stosownych przypadkach, do rekompensaty.
- W wyjątkowych okolicznościach - na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną - podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.
- Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.
- Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane podróżnemu, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.
- Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.
- Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.
- W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. eSky wykupił w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeniowym ERGO Hestia S.A. zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tel. centrala: +48 (32) 20 78 888 (w godz. 7:30-15:30), jeżeli z powodu niewypłacalności eSky dojdzie do odmowy świadczenia usług.
Dyrektywa (UE) 2015/2302 przetransponowana do prawa krajowego - Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2
STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY, W PRZYPADKU GDY PRZEDSIĘBIORCA UŁATWIAJĄCY NABYWANIE POWIĄZANYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH ONLINE W ROZUMIENIU ART. 6 UST. 1 PKT 1 USTAWY JEST PRZEDSIĘBIORCĄ TURYSTYCZNYM INNYM NIŻ PRZEWOŹNIK SPRZEDAJĄCY BILET W OBIE STRONY

Jeżeli, po dokonaniu wyboru i opłaceniu jednej usługi turystycznej, dokonacie Państwo rezerwacji dodatkowych usług turystycznych na potrzeby swojej podróży lub wakacji za pośrednictwem eSky NIE będą Państwu przysługiwały prawa mające zastosowanie do imprez turystycznych zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302.
W związku z powyższym eSky nie będzie odpowiedzialne za należyte wykonanie poszczególnych usług turystycznych. W przypadku problemów prosimy kontaktować się z odpowiednim usługodawcą. Jednakże w przypadku dokonania rezerwacji jakichkolwiek dodatkowych usług turystycznych podczas tej samej wizyty na stronach internetowych z rezerwacją eSky, usługi te staną się częścią powiązanych usług turystycznych. W takim przypadku eSky posiada - zgodnie z wymogami prawa UE - zabezpieczenie w celu dokonania zwrotu Państwa wpłat na rzecz eSky za usługi niewykonane ze względu na niewypłacalność eSky. Należy zauważyć, że nie zapewnia się zwrotu w przypadku niewypłacalności danego usługodawcy.
eSky wykupił w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeniowym ERGO Hestia S.A. zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tel. centrala: +48 (32) 20 78 888 (w godz. 7:30-15:30), jeżeli z powodu niewypłacalności eSky dojdzie do odmowy świadczenia usług.
Uwaga: To zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności nie obejmuje umów ze stronami innymi niż eSky, które pomimo niewypłacalności eSky mogą być wykonane.
Dyrektywa (UE) 2015/2302 przetransponowana do prawa krajowego - Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3
STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY, W PRZYPADKU GDY PRZEDSIĘBIORCA UŁATWIAJĄCY NABYWANIE POWIĄZANYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH ONLINE W ROZUMIENIU ART. 6 UST. 1 PKT 2 USTAWY JEST PRZEDSIĘBIORCĄ TURYSTYCZNYM INNYM NIŻ PRZEWOŹNIK SPRZEDAJĄCY BILET W OBIE STRONY

Jeżeli zarezerwowaliście Państwo dodatkowe usługi turystyczne do swojej podróży lub wakacji przez ten link/te linki, NIE będą Państwu przysługiwały prawa mające zastosowanie do imprez turystycznych zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302.
W związku z powyższym eSky nie będzie odpowiedzialne za należyte wykonanie tych dodatkowych usług turystycznych. W przypadku problemów prosimy kontaktować się z odpowiednim usługodawcą. Jednakże w przypadku dokonania rezerwacji dodatkowych usług turystycznych przez ten link/te linki nie później niż 24 godziny po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji przez eSky, usługi te będą stanowić część powiązanych usług turystycznych. W takim przypadku eSky posiada - zgodnie z wymogami prawa UE - zabezpieczenie w celu dokonania zwrotu Państwa wpłat na rzecz eSky za usługi niewykonane ze względu na niewypłacalność eSky. Należy zauważyć, że nie zapewnia się zwrotu w przypadku niewypłacalności danego usługodawcy.
eSky wykupił w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeniowym ERGO Hestia S.A. zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tel. centrala: +48 (32) 20 78 888 (w godz. 7:30-15:30), jeżeli z powodu niewypłacalności eSky dojdzie do odmowy świadczenia usług.
Uwaga: To zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności nie obejmuje umów ze stronami innymi niż eSky, które pomimo niewypłacalności eSky mogą być wykonane.
Dyrektywa (UE) 2015/2302 przetransponowana do prawa krajowego - Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 4
STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ, JEŻELI NIE JEST MOŻLIWE UŻYCIE HIPERŁĄCZA

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302. W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. eSky będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej. Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, eSky posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwu wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby przedsiębiorstwo eSky stało się niewypłacalne.
Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302
– Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.
– Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.
– Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.
– Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.
– Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeżeli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.
– Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed jej rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz w stosownych przypadkach do rekompensaty.
– W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.
– Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.
– Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.
– Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.
– Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.
– W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. eSky wykupił w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeniowym ERGO Hestia S.A. zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tel. centrala: +48 (32) 20 78 888 (w godz. 7:30-15:30), jeżeli z powodu niewypłacalności eSky dojdzie do odmowy świadczenia usług.
Dyrektywa (UE) 2015/2302 przetransponowana do prawa krajowego - Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r.