Menu
Regulamin serwisu

Informacje ogólne

 1. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z „Systemu rezerwacji” usług oferowanych w ramach portalu www.biletylotnicze.pl oraz w ramach Telefonicznego Centrum Obsługi, w tym rezerwacji i zakupu: Biletów Lotniczych, Ubezpieczeń Podróżnych, Usług Hotelowych, Pakietów Turystycznych, Lotów Czarterowych, Biletów Kolejowych i innych usług oferowanych przez podmioty, którym eSky świadczy usługi wynajmu powierzchni reklamowej, a także zasady dostarczania Użytkownikom treści dostosowanych do ich położenia, określanego za pośrednictwem geolokalizacji.
  2. Administratorem Systemu Rezerwacji jest eSky.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach (40-265), przy ul. Murckowskiej 14A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383663, NIP 948-19-87-199, REGON 670140736, kapitał zakładowy 1 019 525,60 PLN wpłacony w całości, będąca płatnikiem podatku od towaru i usług, zwana dalej eSky.
  3. Warunkiem korzystania z Systemu Rezerwacji oraz Telefonicznego Centrum Obsługi, do którego telefony kontaktowe zostały wskazane na portalu www.biletylotnicze.pl, jest akceptacja wszystkich podanych niżej warunków Regulaminu. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie pomiędzy Użytkownikiem a eSky.
  4. Użytkownik jest uprawniony do nieodpłatnego kopiowania, odtwarzania i utrwalania treści niniejszego Regulaminu, bez możliwości jego komercyjnego użytku.
  5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Systemu Rezerwacji, do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  6. Rezerwacja i zakup poszczególnych produktów dostępnych w Systemie Rezerwacji, każdorazowo są indywidualną transakcją zrealizowaną przez Użytkownika podlegającą warunkom ustalonym przez każdy podmiot świadczący usługę. Zakup każdego produktu podlega zindywidualizowanym warunkom szczegółowo określonym dla każdej z usług, które są dostępne w Systemie Rezerwacji.
  7. Z uwagi na odmienne postanowienia warunków taryfy poszczególnych Przewoźników dotyczące stawiennictwa na lotnisku przez wylotem, zaleca się przybyć na lotnisko na 3 godziny przed planowanym odlotem celem uniknięcia trudności organizacyjnych z realizacją usługi.
 2. DEFINICJE

  1. System Rezerwacji – program obsługujący procesy transakcyjne dostępne za pośrednictwem portalu www.biletylotnicze.pl oraz Telefonicznego Centrum Obsługi, umożliwiający Użytkownikowi:
   1. wyszukiwanie połączeń lotniczych krajowych i międzynarodowych, dla dowolnie zdefiniowanej kombinacji miast oraz dokonanie wyceny tych połączeń i zakupu biletu lotniczego,
   2. wycenę i zakup ubezpieczenia podróżnego,
   3. wyszukiwanie i zamawianie usług hotelowych w dowolnie wybranym mieście (kraj i zagranica), w dowolnie wybranym zakresie dat,
   4. wyszukiwanie połączeń kolejowych krajowych i międzynarodowych, na dowolnie zdefiniowanej trasie kolejowej oraz dokonanie wyceny tych połączeń i zakupu biletu kolejowego,
   5. dostosowanie podpowiedzi, w zakresie usług wskazanych w pkt. a – d, poprzez system informowania Użytkownika dostosowany do miejsca jego położenia (geolokalizacja oparta na identyfikowaniu adresu IP urządzenia oraz danych udostępnionych przez przeglądarkę internetową),
   6. skorzystanie z innych usług oferowanych przez podmioty, którym eSky świadczy usługi wynajmu powierzchni reklamowej, określonych w § 17. Regulaminu.
  2. Użytkownik - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca z Systemu Rezerwacji lub Telefonicznego Centrum Obsługi.
  3. Płatnik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca z Systemu Rezerwacji lub Telefonicznego Centrum Obsługi dokonująca zapłaty lub zobowiązana do jej dokonania.
  4. Telefoniczne Centrum Obsługi – jednostka wydzielona wewnątrz struktury eSky, odpowiedzialna za kontakt z Użytkownikiem lub Płatnikiem w ramach realizacji usług świadczonych przez eSky, na zasadach i w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
  5. Dostawca - dostawca usług oferowanych Użytkownikowi za pośrednictwem strony internetowej www.biletylotnicze.pl oraz innych stron należących do podmiotów współpracujących z eSky.
  6. Usługodawca – podmiot świadczący usługi określone niniejszym Regulaminem na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Systemu Rezerwacji lub bezpośrednio, w zależności od charakteru świadczonych usług.
  7. Usługi hotelowe – usługi polegające na zakwaterowaniu w innych celach niż pobytowy, które nie są nieodłącznym elementem przewozu Użytkowników,
  8. Przewoźnik – podmiot posiadający ważny certyfikat (koncesję, licencję) upoważniający do prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu przewozu lotniczego i świadczący usługi w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
  9. Bilet Lotniczy – dokument wystawiany poprzez System Rezerwacji lub za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi upoważniający Użytkownika do realizacji usługi przewozu lotniczego.
  10. Warunki taryfy - warunki rezerwacji w zakresie korzystania z danego biletu lotniczego, w tym m.in.: warunki zwrotu biletu lotniczego, wielkość bagażu.
  11. Adres e-mail/e-mail – aktywny i prawidłowy adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.
  12. Kwestionariusz osobowy – formularz, służący do przesłania danych osobowych przez Użytkownika, mający na celu umożliwienie korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych poprzez portal www.biletylotnicze.pl, przekazywanych i przetwarzanych na zasadach określonych w polityce prywatności na portal www.biletylotnicze.pl.
  13. Linie "Low Cost" – zdefiniowane linie lotnicze, podlegające odpowiednio wyodrębnionym regulaminom zgodnie z § 14 Regulaminu.
  14. Opłata serwisowa – bezzwrotna opłata pobierana przez Usługodawcę w ramach świadczonych usług na rzecz Użytkownika, uzależniona od rodzaju i charakteru świadczonych usług, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
  15. Instrument płatniczy - zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez Użytkownika i Usługodawcę zbiór procedur, wykorzystywanych przez Użytkownika do złożenia oświadczenia zawierającego polecenie wykonania transakcji płatniczej.
  16. Karta płatnicza – instrument płatniczy umożliwiający złożenie dyspozycji zawierającej polecenie realizacji wpłaty, transferu lub wypłaty środków pieniężnych za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu.
 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z SYSTEMU REZERWACJI

  1. Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań.
  2. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Systemu Rezerwacji w zakresie dokonywania zapytania o rezerwację, zakupu biletu lotniczego oraz złożenia rezerwacji i zakupu dostępnych usług opisanych w niniejszym Regulaminie oraz innych dostępnych w Systemie Rezerwacji usług, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do dokonywania zapytania o rezerwację usług z użyciem własnego nazwiska oraz dokonywania płatności za zarezerwowane bilety lotnicze i/lub inne usługi własną kartą płatniczą. Dokonywanie zapytań o rezerwacje usług z użyciem cudzego lub fałszywego nazwiska oraz dokonywanie płatności za zarezerwowane bilety lotnicze i/lub inne usługi z użyciem cudzej lub fałszywej karty płatniczej będą bezzwłocznie zgłaszane właściwym organom ścigania.
  4. Użytkownik zobowiązany jest posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające realizację usług zakupionych za pośrednictwem Systemu Rezerwacji lub Telefonicznego Centrum Obsługi lub na pobyt w kraju realizacji tych usług, w tym w szczególności ważny dowód osobisty, ważny paszport, wymagane wizy oraz inne dokumenty, które mogą być wymagane w zależności od zakresu realizowanych usług.
  5. Użytkownik zobowiązany jest do weryfikacji wszystkich niezbędnych informacji wskazanych za pośrednictwem Systemu Rezerwacji lub Telefonicznego Centrum Obsługi, w tym między innymi informacji sanitarnych, zagrożeń terrorystycznych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących realizacji usług.
  6. eSky nie ponosi odpowiedzialności za brak właściwych dokumentów przez Użytkownika określonych powyżej, w tym wizy wjazdowej lub tranzytowej, niezbędnej w kraju, w którym realizowane są usługi lub w którym Użytkownik realizuje przesiadkę, jak również za niespełnienie obowiązków opisanych w pkt. 5 powyżej. Wszelkie informacje Użytkownik może uzyskać za pośrednictwem Systemu Rezerwacji lub Telefonicznego Centrum Obsługi, portalu www.biletylotnicze.pl oraz na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
  7. W trakcie procesu rezerwacji usług Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania i przekazania prawdziwych i aktualnych danych w procesie rezerwacji. eSky nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych wprowadzonych przez Użytkownika w procesie rezerwacji usług.
 4. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  eSky informuje, iż po otrzymaniu wyniku wyszukiwania, mogą pojawić się w Systemie Rezerwacji lub innych systemach wyszukiwania biletów lub rezerwacji usług, inne oferty dotyczące analogicznej usługi podmiotu trzeciego, niż uprzednio wyszukane przez System Rezerwacji. Otrzymanie wyniku wyszukiwania, o ile nie zostanie następnie niezwłocznie potwierdzone dokonaniem i opłaceniem rezerwacji w Systemie Rezerwacji lub innych systemach wyszukiwania biletów lub rezerwacji usług, nie stwarza po stronie Klienta roszczenia o zawarcie umowy pośrednictwa w sprzedaży biletów lub zakupu innych usług od podmiotów realizujących usługi zamówione w Systemie Rezerwacji lub innych systemach wyszukiwania biletów lub rezerwacji usług.

Ochrona danych osobowych

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Wszelkie kwestie w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników oraz Płatników oraz wszystkich innych osób korzystających z portalu www.biletylotnicze.pl uregulowane są w polityce prywatności udostępnionej pod adresem: https://www.biletylotnicze.pl/polityka-prywatnosci

Formy i sposoby płatności

 1. WYSTAWIANIE FAKTUR I SPOSÓB ICH DORĘCZANIA

  1. Za usługi zakupione za pośrednictwem portalu www.biletylotnicze.pl lub Telefonicznego Centrum Obsługi, Dostawca lub Usługodawca wystawia faktury elektroniczne na podstawie danych otrzymanych od Użytkownika, o ile chęć otrzymania faktury zostanie zgłoszona przez Użytkownika w trakcie procesu rezerwacji. Dokonując zakupu i akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych.
  2. Faktury elektroniczne za usługi, doręczane są na adres e-mail wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji lub podany w procesie zakupu za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi.
  3. Zmiany danych w doręczonej przez eSky fakturze elektronicznej wskazane przez Użytkownika w kwestionariuszu osobowym realizowane będą na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa.
  4. Usługodawcy oraz Dostawcy mogą wskazywać szczególne warunki wystawiania faktur niezależnie od warunków realizowanych przez eSky.
 2. FORMY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

  1. Użytkownik, o ile w ramach Systemu Rezerwacji eSky udostępnia taką formę, może wybrać następujące formy płatności w ramach usług zrealizowanych za pośrednictwem portalu www.biletylotnicze.pl lub Telefonicznego Centrum Obsługi:
   1. wykonywanie transakcji płatniczej za pomocą karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, 
   2. internetowy przelew bankowy,
   3. przelew środków pieniężnych z rachunku płatniczego,
   4. wpłata za pośrednictwem lokalnej instytucji płatniczej, której oferta została udostępniona przez eSky w Systemie Rezerwacji i na warunkach określonych przez tę instytucję płatniczą,
   5. inne, specjalne środki przewidziane dla danego kraju, w którym realizowana jest transakcja za pośrednictwem Systemu Rezerwacji, szczegółowo określone w procesie rezerwacji danej usługi.
  2. Wyboru preferowanej formy płatności Użytkownicy dokonują w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji lub na podstawie oświadczenia złożonego poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi, przy czym:
   1. przelew środków pieniężnych należy dokonać na rachunek bankowy wskazany w e-mailu z potwierdzeniem dokonania rezerwacji za wybrane usługi,
   2. na przelewie oraz poleceniu zapłaty każdorazowo musi znajdować się informacja określająca imię i nazwisko Użytkownika wskazanego w Systemie Rezerwacji, jak również numer identyfikacyjny określony dla poszczególnej usługi jak np. numer rezerwacji. 
    
   W przypadku biletów lotniczych wyróżniamy:
   1. płatność za pomocą przelewu środków pieniężnych z rachunku płatniczego możliwa jest wyłącznie w przypadku rezerwacji biletów lotniczych za pośrednictwem strony internetowej www.biletylotnicze.pl dokonanej z wyprzedzeniem, co najmniej 2 dni roboczych przed wylotem, o ile eSky udostępnia taką formę płatności. Wybierając, jako formę płatności za pomocą przelewu środków pieniężnych z rachunku Użytkownik zobowiązany jest bezpośrednio po dokonaniu rezerwacji dokonać przelewu na kwotę należną eSky za zarezerwowany bilet lotniczy. W przypadku wystąpienia opóźnienia wpływu środków na rachunek bankowy eSky warunki rezerwacji mogą zostać zmienione przez linie lotniczą.
   2. bilety lotnicze opłacane za pomocą przelewu środków pieniężnych z rachunku płatniczego lub za pomocą internetowego przelewu bankowego wystawiane są przez eSky w dniu, w którym kwota należna za kupowany przez Użytkownika bilet lotniczy zostaje zaksięgowana na wskazanym rachunku bankowym, jeżeli księgowanie następuje przed godziną 20:00. Wyjątek stanowią dni wolne od pracy zdefiniowane na stronie internetowej Systemu Rezerwacji – wówczas realizacja odbywa się w następnym dniu roboczym, zgodnie z warunkami dostępnymi u przewoźników. 
   3. płatności za bilety lotnicze "Low Cost" w trakcie zakupu on-line dokonywane za pomocą karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego albo poprzez przelew środków pieniężnych z rachunku płatniczego Użytkownika w przypadku złożenia zamówienia na taką usługę w formularzu rezerwacyjnym lub za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi.
    
   W przypadku usług hotelowych wyróżniamy:
   1. płatność za usługę hotelową bezpośrednio na rzecz Dostawcy, dokonana przed przybyciem Użytkownika do obiektu, gdzie za prawidłowe dokonanie płatności Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność.
   2. płatność za usługę hotelową za pośrednictwem Usługodawcy przed przybyciem Użytkownika do obiektu, gdzie akceptowane są formy płatności określone w pkt. 1 powyżej.

  3. Płatność za pomocą karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego jest transakcją bezpieczną i realizowaną w następujący sposób: 
   1. użytkownik Systemu Rezerwacji dokonuje zakupu, posługując się kartą płatniczą lub na podstawie innego instrumentu płatniczego wskazanego przez eSky i uzgodnionego z Użytkownikiem, w sposób przewidziany w Systemie Rezerwacji lub na zasadach ustalonych poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi.
   2. wybierając jako formę płatności kartę płatniczą, Użytkownik zobowiązany jest wypełnić w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji pola definiujące dane używanej przez niego karty płatniczej 
   3. po zgłoszeniu rezerwacji, karta płatnicza jest automatycznie autoryzowana przez System Rezerwacji w systemie order by phone i obciążana kwotą należną za zakupione usługi. 
   4. w przypadku realizacji usług dotyczących rezerwacji i płatności za bilety lotnicze, obciążenie karty płatniczej następuje w dwóch transakcjach, kwota biletu netto wraz z opłatami lotniskowymi pobierana jest przez linię lotniczą, kwota za opłatę serwisową pobierana jest przez Usługodawcę, istnieje możliwość pobrania należności jedną transakcją.
   5. w przypadku realizacji usług dotyczących rezerwacji i płatności za usługi hotelowe, po obciążeniu karty i zaksięgowaniu płatności, systemowo przesłany zostanie na wskazany przez Użytkownika adres e-mail voucher potwierdzający zakup usługi hotelowej, który stanowi dowód zakupu usługi hotelowej, niezbędny do skorzystania z usługi.
  4. Wysokość płatności za usługi realizowane przez eSky na podstawie rezerwacji dokonanych przez Użytkownika za pomocą Systemu Rezerwacji lub na zasadach ustalonych poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi, przeprowadzane będą w walucie, w której przedstawiane są ceny biletów lotniczych oraz usług hotelowych.

Bilety lotnicze

 1. BILETY LOTNICZE

  1. W zakresie udostępniania Użytkownikom ofert linii lotniczych akredytowanych w IATA (International Air Transport Association), eSky działa w charakterze agenta tych linii lotniczych, a w przypadku podmiotów oferujących inne usługi poprzez System Rezerwacji działa jako administrator portalu www.biletylotnicze.pl . Podmiotami świadczącymi usługi lotnicze wobec Użytkownika oraz ponoszącymi odpowiedzialność ze względu na niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przelotu, są konkretne linie lotnicze akredytowane w IATA w imieniu i na rzecz których działa Usługodawca, a których nazwa zostaje wskazana w trakcie procesu rezerwacyjnego, jak również na bilecie dostarczonym Użytkownikowi.
  2. W przypadku linii “Low Cost”, Usługodawca działa w charakterze pośrednika dokonującego w tych liniach lotniczych czynności faktycznych, związanych z wystawieniem i doręczeniem biletu zamówionego w tych liniach lotniczych ściśle według wskazań Użytkownika na rzecz i w jego imieniu, a przekazywanych za pośrednictwem Systemu Rezerwacji lub Telefonicznego Centrum Obsługi. Realizacja usługi, jak i rozpatrzenie procedury reklamacyjnej, podlega ogólnym warunkom tych Przewoźników, wskazywanych w trakcie procesu rezerwacyjnego.
  3. W przypadku połączeń czarterowych, organizowanych przez organizatora turystycznego, eSky działa jako agent i udostępnia warunki wskazane przez podmiot organizujący przelot. Odpowiedzialność, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi czarteru, ponosi organizator.
  4. Stronami umowy przewozu są: konkretnie wskazany i określony w ofercie Usługodawca, świadczący usługi przewozu lotniczego, będące przedmiotem umowy oraz Użytkownik. Zawierane za pośrednictwem portalu www.biletylotnicze.pl umowy, o których mowa powyżej, są realizowane na podstawie ogólnych warunków umów poszczególnych Usługodawców, dostępnych w Systemie Rezerwacji, z którymi umowę zawiera Użytkownik.
  5. Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację, wybierając jedną z zaproponowanych przez System Rezerwacji opcji na połączenie lotnicze oraz poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych, których sposób przetwarzania określa § 5 Regulaminu.
  6. Potwierdzenie zapytania i zmiana ceny:
   1. Użytkownik otrzymuje, na podany adres e-mail, potwierdzenie rezerwacji, zawierające oprócz numeru rezerwacji, informację o wybranym połączeniu, całkowitej cenie oraz formie płatności. Na cenę biletu lotniczego składają się między innymi: taryfa netto Przewoźnika, opłaty lotniskowe, podatki, bezzwrotna opłata serwisowa za wystawienie biletu, opłaty dodatkowe, jak również wszystkie opłaty za pozostałe usługi stanowiące integralne elementy przewozu wyszególnione w podsumowaniu transakcji w Systemie Rezerwacji.
   2. Z uwagi na wstępny charakter dokonanej rezerwacji cena biletu nie jest gwarantowana do momentu otrzymania płatności przez Usługodawcę.
   3. Użytkownik, przed dokonaniem płatności, zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w przesłanym potwierdzeniu oraz informacji o terminie opłacenia rezerwacji w celu wykupienia biletu w cenie wskazanej podczas wyszukiwania w Systemie Rezerwacji.
  7. Zakup biletu lotniczego:
   1. Przed dokonaniem zakupu biletu lotniczego, obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja oraz zapoznanie się z warunkami rezerwacji oraz warunkami taryfy wybranego przez Użytkownika połączenia lotniczego, które są dostępne w Systemie Rezerwacji. Za czynności związane z wystawieniem biletu, Usługodawca pobiera bezzwrotną opłatę serwisową w wysokości określonej w procesie rezerwacyjnym.
   2. Użytkownik dokonuje rezerwacji biletu lotniczego w ramach Systemu Rezerwacji lub za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi, w oparciu o dostępność, cenę i możliwość realizacji usługi określoną w Systemie Rezerwacji lub uzyskaną za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi, w momencie dokonywania rezerwacji.
   3. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacji, Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem, celem zweryfikowania danych Użytkownika i potwierdzenia warunków rezerwacji. W przypadku niemożności skontaktowania się z Użytkownikiem, Usługodawca dokonuje rezerwacji zgodnie z warunkami, na jakich Użytkownik dokonał zgłoszenia. Usługodawca zrealizuję taką rezerwację pod warunkiem wpłacenia przez Użytkownika kwoty odpowiadającej co najmniej cenie biletu, powiększonej o wysokość opłat za usługi dodatkowe określone przez Użytkownika w ramach procesu rezerwacji oraz wysokość opłaty serwisowej.
   4. Dodatkowe usługi określone przez Użytkownika, które powinny zostać zrealizowane w ramach rezerwacji, (np. specjalny posiłek, naliczenie punktów w programie frequent flyer, przelot ze zwierzęciem, nadbagaż, specjalny bagaż kabinowy, dziecko bez opieki, dodatkowa opieka dla pasażera, pomoc dla inwalidy, kołyska dla dziecka i inne) powinny zostać zgłaszane za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi lub wskazany przez eSky adres e-mail, w celu weryfikacji możliwości ich realizacji.
   5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy wystawienia biletu w przypadku, gdy wybrana przez Użytkownika taryfa nie jest zgodna z jej przeznaczeniem na podstawie warunków sprzedaży w ramach danej oferty lub istnieją inne uzasadnione ograniczenia w umowach między Przewoźnikami, na które Usługodawca nie ma wpływu.
  8. Formy płatności dotyczące zakupu biletów lotniczych realizowane będą na zasadach określonych w punkcie VII. Regulaminu.
  9. Bilet lotniczy Użytkownika wystawiany jest przez Usługodawcę w formie elektronicznej.
  10. Bilety lotnicze elektroniczne, zakupione na portalu www.biletylotnicze.pl, doręczane są na adres e-mail wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji lub podany w procesie zakupu za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi.
  11. Anulacja rezerwacji z winy Przewoźnika:
   1. eSky nie ponosi odpowiedzialności za zmiany oraz anulacje, dokonane przez linie lotnicze w rezerwacjach Użytkowników Systemu Rezerwacji.
   2. Wszelkie roszczenia, wynikające z anulowania lub zmiany, w tym opóźnienia połączenia przez Przewoźnika, Użytkownik winien kierować bezpośrednio do Przewoźnika. Przewoźnicy ponoszą odpowiedzialność na warunkach Konwencji Warszawskiej i Konwencji Montrealskiej.
  12. Zwrot biletu lotniczego:
   1. Płatnik ma prawo dokonać zwrotu biletu lotniczego zakupionego poprzez portal www.biletylotnicze.pl o ile zezwalają na to warunki taryfy ustalone bezpośrednio przez Przewoźnika. Zwrot Biletu Lotniczego może wiązać się z potrąceniem opłaty karnej, której wysokość określona jest przez Przewoźnika.
   2. Jeżeli warunki taryfy przewidują możliwość dokonania zwrotu Biletu Lotniczego, Płatnik może skontaktować się telefonicznie z Telefonicznym Centrum Obsługi w celu dokonania zwrotu biletu lub samodzielnie ubiegać się o zwrot u Przewoźnika.
   3. W zależności od zastosowanej formy płatności, kwota należna Płatnikowi od Przewoźnika za zwracany bilet lotniczy, przesyłana jest bezpośrednio na rachunek bankowy Płatnika lub na rachunek karty płatniczej w terminie do 7 dni od daty otrzymania kwoty przez Usługodawcę. Jako termin dokonania zwrotu pieniędzy uznaje się obciążenie rachunku bankowego Usługodawcy.
  13. Zmiany/modyfikacje rezerwacji, usługi dodatkowe:
   1. Użytkownik dokonuje zmian rezerwacji samodzielnie u Przewoźnika, za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi lub poprzez formularz kontaktowy, znajdujący się na portalu www.biletylotnicze.pl. W przypadku, gdy do terminu wylotu jest mnie niż 48 godzin, modyfikacja rezerwacji możliwa jest za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi lub bezpośrednio u Przewoźnika.
   2. Koszt zmiany biletu lotniczego zależny jest od stawek i możliwości dokonywania zmian określonych przez Przewoźnika. Do łącznej ceny zmiany rezerwacji biletu lotniczego wlicza się:
    1. podstawową opłatę za zmianę/usługę dodatkową (składa się na nią opłata za zmianę biletu wynikająca z regulaminu i tabeli opłat danej linii lotniczej oraz bezzwrotna opłata serwisowa za dokonanie zmiany/zamówienie usługi dodatkowej)
    2. różnicę w cenie taryf (różnica kosztów między początkową ceną biletu, a aktualną ceną w trakcie dokonywania zmiany),
    3. różnicę w podatkach i opłatach lotniskowych – (Ewentualna różnica kosztów między początkową wartością podatków i opłat, a aktualną wartością w trakcie dokonywania zmiany)
   3. Modyfikację rezerwacji w Systemie Rezerwacji dokonuje Usługodawca na zasadach określonych w Tabeli opłat transakcyjnych za usługi dodatkowe do zmian w wykupionym bilecie.
    Tabela opłat serwisowych za usługi dodatkowe do zmian w wykupionym bilecie (podane w PLN):
    Zmiana SF za osobę
    zmiany w bilecie (w tym: zmiana daty i trasy podróży, nazwiska pasażera) 85,60
    anulowanie lub zwrotu biletu 85,60
    zamówienie bagażu dodatkowego lub specjalnego 35
    zamówienie asysty dla dziecka podróżującego bez opieki 35
    rezerwacja wybranego miejsca w samolocie 35
    zamówienie posiłku specjalnego 35
    transport zwierząt 35
    pierwszeństwo wejścia na pokład 35
    dodatkowe usługi oferowane przez linię lotniczą 35
    odprawa online/ pomoc w dokonaniu odprawy 35
   4. Użytkownik może zrealizować płatność za zamianę w rezerwacji biletu lotniczego w formie określonej w punkcie VII Regulaminu. Płatność kartą płatniczą wykonywana jest za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi. W przypadku płatności za pomocą przelewu środków pieniężnych z rachunku płatniczego, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie zmiany w formie e-mail, które zawiera: szczegóły rezerwacji (numer rezerwacji, dane pasażerów, szczegóły połączenia i informację o usługach dodatkowych oraz warunki taryfy), dane do płatności oraz kwotę zmiany.
   5. Niektóre taryfy promocyjne, dostępne w Systemie Rezerwacji, posiadają ściśle określone warunki rezerwowania i wystawiania biletów lotniczych. Dotyczy to w szczególności taryf, które muszą zostać zarezerwowane i wykupione z co najmniej 3, 7 lub 14-dniowym wyprzedzeniem. Niedotrzymanie tego warunku może wpłynąć na zmianę ceny biletu lotniczego. eSky zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji Użytkownika, dokonanej dokładnie na trzy, siedem lub czternaście dni przed wylotem, w związku z przekroczeniem przez Użytkownika limitu wykupu określonego w warunkach taryfy Przewoźnika, na warunkach przez niego ustalonych. Linia lotnicza może zażądać wcześniejszego wystawienia biletu. W takim przypadku Użytkownik otrzyma od nas informację na obecny adres mailowy o wymaganym terminie wpłaty.
  14. W przypadku gdy Użytkownik w trakcie procesu rezerwacji Biletu Lotniczego otrzyma informację, że wybierając dany Bilet Lotniczy będzie on zobowiązany do monitorowania terminu lotu bezpośrednio u Przewoźnika, co oznacza, że eSky nie poinformuje Użytkownika o takiej zmianie, a co za tym idzie, Użytkownik samodzielnie musi monitorować zmiany w rozkładzie lotu i odpowiednio na nie reagować. W przypadku gdy Użytkownik nie uzyska odpowiednich informacji dotyczących jego rezerwacji u Przewoźnika, które mogą skutkować niemożnością realizacji usługi, powinien w tym wypadku niezwłocznie skontaktować się z eSky celem ustalenia statusu i możliwości dokonania odpowiednich zmian dotyczących danej rezerwacji.
 2. USŁUGA MultiLine

  1. Postanowienia ogólne
   1. Lot oznaczony jako „MultiLine” dostępny dla Użytkowników w Systemie Rezerwacji,obejmuje co najmniej dwa połączenia lotnicze z przesiadką lub przesiadkami, jednegolub większej liczby Przewoźników, na które wystawiono oddzielne bilety. W takiejsytuacji każda część trasy objęta osobnym biletem traktowana jest jako odrębnausługa niepowiązana z innymi w zakresie organizacji całej podróży, przy czym nie maznaczenia, czy oddzielne bilety są wystawione na usługi jednego czy większej liczbyprzewoźników („MultiLine”). Kombinacja lotów wyszukanych za pomocą SystemuRezerwacji w ramach usługi MultiLine zwana będzie dalej „Podróżą”.
   2. Zakup biletów MultiLine stanowi zakup więcej niż jednego biletu lotniczegoobejmującego kilka lotów z przesiadką lub przesiadkami, na które Użytkownikuzyskuje oddzielne bilety lotnicze u jednego lub większej liczby przewoźników wramach jednego procesu transakcyjnego w Systemie Rezerwacji. Suma zakupionychbiletów na daną Podróż nie stanowi jednego łącznego biletu lotniczego obejmującegoposzczególne loty w ramach Podróży.
   3. Z uwagi na fakt, iż usługa MultiLine realizowana jest na podstawie oddzielnychbiletów lotniczych, jednego lub większej liczby przewoźników w ramach jednejPodróży, na Użytkowniku spoczywa obowiązek weryfikacji zasad obsługi bagażowej wramach całej Podróży, na każdym z jej odcinków, jak również obowiązek weryfikacji,jakie dokumenty upoważniają do realizacji usługi, w tym wizy wjazdowej lubtranzytowej, niezbędnej w kraju, w którym realizowana jest usługa MultiLine lub wktórym Użytkownik realizuje przesiadkę.
   4. Zakup przez Użytkownika osobnych biletów na każdy lot w ramach MultiLine z uwagina fakt, że pomiędzy poszczególnymi połączeniami lotniczymi mogą występowaćkrótkie okresy na przesiadki (w zależności od parametrów wyszukiwania wskazanychprzez Użytkownika oraz dostępności lotów w Systemie Rezerwacji), może byćobarczony ryzykiem niemożności skorzystania z kolejnego połączenia lub połączeń wramach Podróży w wyniku odwołania, opóźnienia lub zmiany godzin lotu.
   5. Dostępność MultiLine uzależniona jest od dostępności biletów na połączenia lotniczeposzczególnych Przewoźników oraz od kryteriów określonych samodzielnie przezUżytkownika w Systemie Rezerwacji.
 3. PAKIET LOT+HOTEL

  1. W ramach usług dostępnych w Systemie Rezerwacji lub za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi , Użytkownicy mogą dokonać rezerwacji co najmniej dwóch różnych rodzajów usług , obejmujących co najmniej zakup Biletu Lotniczego oraz Usługi hotelowej, stanowiących podstawę do zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej między Użytkownikiem i eSky („Umowa”).
  2. Umowa zostaje zawarta wyłącznie w przypadku realizacji usług objętych niniejszym punktem, której akceptacja następuje za pośrednictwem Systemu Rezerwacji lub za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi. Potwierdzenie zawarcia Umowy oraz jej elementy składowe zostaną przesłane osobnym dokumentem na adres e-mail wskazany w Systemie Rezerwacji lub za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi.
  3. Organizatorem turystyki dla Użytkownika dokonującego wyboru poszczególnych usług na zasadach określonych niniejszym punktem jest eSky.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach (40-265), przy ul. Murckowskiej 14A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383663, NIP 948-19-87-199, REGON 670140736, kapitał zakładowy 1 019 525,60 PLN wpłacony w całości.
  4. Organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług objętych zakresem niniejszego punktu oraz umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez organizatora turystyki, czy przez innych Dostawców usług. eSky zgodnie z brzmieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa ogranicza swą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług do trzykrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Użytkownika. Ograniczenie powyższe nie dotyczy szkód na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.
  5. Organizator turystyki niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy Użytkownikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji, w tym w okolicznościach, gdy niemożliwe jest zapewnienie jego powrotu do kraju zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, organizator turystyki ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania Użytkownika, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej w umowie o udział w imprezie turystycznej, przez okres do 3 nocy.
  6. Rezerwacja usług określonych niniejszym punktem dokonywana jest przez Użytkownika według parametrów i kryteriów przez niego wskazanych, na podstawie których w ramach Systemu Rezerwacji lub za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi przekazane zostaną właściwe informacje dotyczące szczegółów realizacji usług oraz głównych właściwości usług turystycznych, prawach i obowiązkach Użytkownika oraz organizatora turystyki.
  7. Organizator Turystyki informuje, iż skuteczna realizacja niektórych usług objętych Umową może zależeć od komunikacji w języku urzędowym właściwym dla miejsca podróży lub w języku angielskim
  8. Szczegółowy zakres informacji dotyczących realizacji usług za pośrednictwem Systemu Rezerwacji w ramach niniejszego punktu stanowi Załącznik nr.1 do niniejszego Regulaminu.
  9. Szczegółowy zakres informacji dotyczących realizacji usług za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi w ramach niniejszego punktu stanowi Załącznik nr.4 do niniejszego Regulaminu.
  10. Użytkownik korzystający z usług określonych niniejszym punktem objęty jest ochrona na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki, na zasadach określonych w załączniku nr. 1 oraz 4 do Regulaminu.
  11. Wskazana w Systemie Rezerwacji lub za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi cena za usługi w ramach niniejszego punktu zawiera cenę imprezy turystycznej łącznie z podatkami oraz w razie potrzeby z wszelkimi dodatkowymi opłatami i innymi kosztami lub – jeśli nie można zasadnie oczekiwać, aby koszty te zostały obliczone przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej – informację o rodzaju dodatkowych kosztów, którymi podróżny może zostać obciążony.
  12. Podwyższenie cen jest możliwe wyłącznie jako bezpośredni skutek zmiany:
   1. ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania;
   2. wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach;
   3. kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej.
  13. Cena ustalona w umowie o udział w imprezie turystycznej nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia realizacji usług określonych niniejszym punktem.
  14. Użytkownik może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem przy czym Użytkownik może zostać zobowiązany do zapłacenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej na rzecz organizatora turystyki. W przypadku nieokreślenia w umowie o udział w imprezie turystycznej opłat za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej wysokość tej opłaty odpowiada cenie imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Na żądanie podróżnego organizator turystyki uzasadnia wysokość opłat za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej.
  15. W umowie o udział w imprezie turystycznej może zostać wskazana opłata za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej w wysokości zależnej od tego, w jakim czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej doszło do odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej, od spodziewanych oszczędności kosztów oraz spodziewanego dochodu z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez podróżnego.
  16. Użytkownik może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Użytkownik może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
  17. Organizator turystyki dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat, o których mowa powyżej, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej.
  18. W ramach usług objętych niniejszym punktem Użytkownik może bez zgody organizatora turystyki przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki, w przypadku gdy Użytkownik zawiadomi organizatora turystyki o tym na trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków będzie wiązać się dla organizatora turystyki z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty ma on obowiązek wykazać je podróżnemu np. koszty zmiany danych Użytkownika. Koszty te muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez organizatora turystyki na skutek przeniesienia umowy o udział w imprezie turystycznej. Zawiadomienie złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej uważa się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym terminie.
  19. W ramach usług objętych niniejszym punktem Użytkownik objęty zostaje obowiązkowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w przypadku usług realizowanych za granicami Rzeczpospolitej Polski. Szczegółowe informacje odnośnie tego ubezpieczenia znajdują się pod linkami: Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz Karta Produktu. Użytkownik uprawniony będzie do korzystania z dodatkowego ubezpieczenia usług realizowanych przez eSky w zakresie określonym w Systemie Rezerwacji lub za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi.
  20. Użytkownik zostanie poinformowany przez organizatora o wszystkich wymaganiach specjalnych, które Użytkownik wskazał i na które obie strony wyraziły zgodę.
  21. Użytkownik w ramach usług określonych niniejszym punktem ma obowiązek poinformować organizatora turystyki o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy turystycznej.
  22. Rozpatrywanie skarg Użytkowników w ramach niniejszego punktu odbywać się będzie na zasadach określonych w punkcie XVIII (Reklamacje).
  23. Na rzecz Użytkownika korzystającego z portalu www.biletylotnicze.pl objętego zakresem usług określonych niniejszym punktem odprowadzona zostanie odpowiednia składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, w wysokości określonej właściwymi przepisami prawa.
 4. USŁUGI DODATKOWE

  1. W ramach usług dostępnych w Systemie Rezerwacyjnym oraz za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi, Użytkownicy mogą dokonać rezerwacji usług dodatkowych podlegających opłatom wskazanym w ramach procesu transakcyjnego w Systemie Rezerwacji lub za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi.
  2. Każda z opłaconych usług wybranych przez Użytkownika opisanych niniejszym punktem, a jednocześnie dostępnych za pośrednictwem Systemu Rezerwacji stanowi integralny element usługi, do której usługi dodatkowe zostały zarezerwowane.
  3. Pakiet usług eSky (dalej “Pakiet usług”) jest bezzwrotną ryczałtową opłatą transakcyjną za jedną lub więcej modyfikacji w bilecie lotniczym, stanowiące jego integralną część, dokonywanych za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi Użytkowników, wskazanych w Systemie Rezerwacji. Wykupując usługę Pakiet usług, Użytkownik jest zwolniony z opłaty transakcyjnej pobieranej przez eSky wskazanej w Tabeli opłat transakcyjnych za usługi dodatkowe do zmian w wykupionym bilecie. W sytuacji, gdy linia lotnicza zgodnie z warunkami taryfy pobiera opłatę za zmiany/zwroty/usługi specjalne, Użytkownik jest zobowiązany zapłacić cenę za usługę podaną przez linię lotniczą.
  4. Odprawa online to dodatkowa, odpłatna, bezzwrotna usługa, która umożliwia dokonanie odprawy w systemie elektronicznym poszczególnych linii lotniczych, dla wykupionego Biletu Lotniczego, jeżeli w procesie rezerwacyjnym przewidziana została taka możliwość. W ramach odprawy online wygenerowana karta pokładowa zostaje wysłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail podany w trakcie procesu rezerwacyjnego w terminie umożliwiającym odpowiednie skorzystanie z usługi przewozu. Niektóre linie lotnicze mogę zobowiązać Użytkownika do podania dodatkowych nieudostępnionych w procesie rezerwacyjnym informacji w celu dokonania odprawy. Użytkownik obowiązany jest do podania aktualnych danych kontaktowych takich jak adres e-mail oraz numer telefonu, w celu umożliwienia skontaktowania się, szczególnie w terminie bezpośrednio przed wylotem. Niepodanie danych kontaktowych, podanie danych do odprawy online w terminie krótszym niż na 48 godzin przed planowanym odlotem samolotu, podanie danych nieaktualnych lub niekompletnych, nieodbieranie połączeń telefonicznych od eSky może uniemożliwić dokonanie odprawy online i wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika opłat określonych przez linie lotnicze lub brakiem możliwości realizacji usługi przewozu. W przypadku wprowadzenia zmiany w rezerwacji, przez Przewoźnika lub na zlecenie Użytkownika bezpośrednio u Przewoźnika, przy wykupionej usłudze odprawy online, Użytkownik zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania eSky o dokonanej zmianie. W przypadku nieprzekazania takiej informacji, eSky nie będzie mógł prawidłowo wykonać usługi odprawy online. Z uwagi na powyższe eSky nie będzie ponosił odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie usługi odprawy online w tym za koszty oraz inne konsekwencje wynikające z tego tytułu.
  5. W razie zaistnienia sytuacji związanej z opóźnieniem bądź odwołaniem lotu, w ramach analizy danych dotyczących lotu Użytkownika, eSky przekaże informacje o podmiocie współpracującym, w celu uzyskania stosownego odszkodowania tj. AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Germany, VAT ID: DE 320095320 który podejmie działania po wyraźnej akceptacji przez Użytkownika. Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, eSky informuje, że Użytkownik ma prawo do składania roszczeń i wniosków bezpośrednio do linii lotniczej, wykonującej przewóz w celu uzyskania, w stosownych przypadkach, pełnej rekompensaty, do której pasażer może być uprawniony.
  6. AirHelp+ - dodatkowa bezzwrotna odpłatna usługa udostępniona do wyboru każdemu Użytkownikowi dokonującemu rezerwacji za pośrednictwem Systemu Rezerwacji lub Telefonicznego Centrum Obsługi umożliwiająca uzyskanie odszkodowania do wysokości 600 euro za opóźniony, odwołany lub przepełniony lot oraz do rekompensaty do wysokości 6000 euro za nieplanowane koszty spowodowane opóźnionym lotem (hotele, taksówki, bilety lotnicze, wyżywienie) realizowana na warunkach wskazanych przez dostawcę usługi tj. AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Germany, VAT ID: DE 320095320.
 5. POWIĄZANE USŁUGI TURYSTCZNE

  1. Użytkownik korzystający z portalu www.biletylotnicze.pl w przypadkach określonych poniżej dokonuje zakupu powiązanych usług turystycznych, przez które należy rozumieć niestanowiące imprezy turystycznej połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych nabytych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, objęte odrębnymi umowami z dostawcami. Przy czym do utworzenia powiązanych usług turystycznych dochodzi, jeżeli przedsiębiorca turystyczny ułatwia podróżnym nabywanie usług turystycznych:
   1. przy okazji jednej wizyty lub kontaktu z jego punktem sprzedaży z możliwością dokonania wyboru i zapłaty odrębnie za każdą usługę turystyczną lub
   2. w sposób ukierunkowany od innego przedsiębiorcy turystycznego w zakresie co najmniej jednej dodatkowej usługi turystycznej, jeżeli umowa z tym przedsiębiorcą turystycznym zostanie zawarta najpóźniej 24 godziny po potwierdzeniu rezerwacji pierwszej usługi turystycznej.
  2. Do utworzenia powiązanych usług turystycznych nie dochodzi, mimo spełnienia przesłanek, o których mowa powyżej w przypadku połączenia nie więcej niż jednego rodzaju usługi turystycznej (przewóz pasażerów, zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów, wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych), z jedną lub kilkoma usługami turystycznymi, które stanowią inną usługę świadczoną podróżnym i która nie stanowi integralnej części usługi: przewozu pasażerów, zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów, wynajmu pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych), jeżeli wartość tych usług stanowi mniej niż 25% łącznej wartości połączonych usług turystycznych i nie są one reklamowane jako istotny element tego połączenia, ani nie stanowią istotnego elementu tego połączenia z innych przyczyn. Ponadto powiązanymi usługami turystycznymi nie są usługi trwające krócej niż 24 godziny, chyba że obejmują nocleg.
  3. Szczegółowe informację w zakresie zakupu powiązanych usług turystycznych oraz praw i obowiązków wynikających z korzystania z tego rodzaju usług znajdują się w Załączniku nr 2 i nr 3 do niniejszego Regulaminu.
  4. Na rzecz Użytkownika korzystającego z portalu www.biletylotnicze.pl objętego zakresem usług określonych niniejszym punktem dokonujących zakupu powiązanych usług turystycznych odprowadzona zostanie odpowiednia składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, w wysokości określonej odpowiednimi przepisami prawa.
 6. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU IATA

  Ogólne warunki przewozu IATA
 7. ODNOŚNIKI DO REGULAMINÓW LINII LOTNICZYCH

  Aer Lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Iceland, Air Rarotonga, Air Southwest, Airasia, Atlas Blue / Royal Air Marocco, Aurigny, Bergen Air Transport, Blu Express, BlueAir Business Aviation, Blue Islands, Bulgaria Air, BRA, Condor, Corendon, DAT, easyJet, Eurowings, Excelairways, FlyBe, flythomascook.com, Germania Express, GOL, Helvetic, WOW air, Jet2, TUI fly, Jet Blue Airways, Jetstar Airways, Jetstar Asia Airways, Kulula, Luxair, Lydd Air, Air Italy, Nature Air, Nextjet, Norwegian, Pegasus Airlines, Ryanair, Smart Wings, Skytrans Airlines, Southwest, SpiceJet, Sprint Air, Spirit Airlines, Sun Country Airlines, SunExpress, ThomasCookAirlines.com, TUI Airways, Transavia, Virgin Blue - Virgin Australia, Viva Colombia, Viva Peru, Vueling, WestJet Airlines, Wizz AirLaudamotion, Volotea, Astra Airlines, Jazeera Airways, Satena, EasyFly, Wingo, VivaAerobus, Mayair, AirPanama, JetSmart, Passaredo, LCPeru, Peruvian, Avianca, LATAM, AZUL, SkyAirlines, Amaszonas, Boliviana de Aviación, Aerolínea de Antioquia.

Rezerwacje hotelowe

 1. REZERWACJE HOTELOWE

  1. eSky określa zasady udostępniania na portalu www.biletylotnicze.pl oraz przez Telefoniczne Biuro Obsługi usług hotelowych, oferowanych przez Dostawców Użytkownikom, którzy chcą skorzystać z usług hotelowych
  2. eSky nie jest stroną umów o świadczenie usług hotelowych oraz innych umów pozostających z nimi w związku, zawieranych za pośrednictwem Systemu Rezerwacji. Stroną takiej umowy jest każdorazowo Użytkownik oraz konkretnie wskazany i określony w ofercie Usługodawca, świadczący usługi będące przedmiotem takiej umowy.
  3. Umowy zawierane za pośrednictwem Systemu Rezerwacji są zawierane i realizowane na podstawie ogólnych warunków umów z poszczególnymi Usługodawcami. Wszelkie dane zawarte w prezentowanej w Systemie Rezerwacji ofercie oparte są na danych przekazanych bezpośrednio przez Dostawców. Warunki rezerwacji usług hotelowych świadczonych przez Dostawców odbywają się na zasadach określonych w zamówieniu oraz stosownie do ich regulaminów - https://developer.ean.com/terms/pl/
  4. eSky zapewnia Użytkownikowi w ramach rezerwacji usług hotelowych:
   1. Bezpośredni dostęp do oferowanych przez Dostawców obiektów w kraju i za granicą,
   2. Możliwość skorzystania z usług dowolnie i indywidualnie konfigurowanych przez Użytkowników dostępnych na portalu www.biletylotnicze.pl.
  5. Zasady rezerwacji i dokonywania płatności za usługi hotelowe:
   1. Dokonanie rezerwacji usługi hotelowej za pośrednictwem Systemu Rezerwacji lub przez Telefoniczne Biuro Obsługi, przy jednoczesnym uregulowaniu przez Użytkownika zapłaty w terminach wynikających z oferty obiektu bezpośrednio na rzecz oferującego obiekt Dostawcy bez wpłaty na rzecz eSky.pl S.A.
   2. Dokonanie rezerwacji usługi hotelowej za pośrednictwem Systemu Rezerwacji lub przez Telefoniczne Biuro Obsługi, przy jednoczesnym uregulowaniu przez Użytkownika zapłaty w terminach wynikających z oferty obiektu na rzecz eSky.pl S.A.
  6. Rodzaje rezerwacji:
   1. Rezerwacja niegwarantowana, która nie została opłacona przez Użytkownika
   2. Rezerwacja gwarantowana, która została skutecznie opłacona przez Użytkownika lub nastąpiła weryfikacja danych Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  7. Opcje zapytań o rezerwację usługi hotelowej:
   1. Przez System Rezerwacji dostępny na portalu www.biletylotnicze.pl oraz na innych stronach należących do podmiotów współpracujących z eSky.
   2. Przez kontakt telefoniczny pod wskazanym numerem Telefonicznego Centrum Obsługi.
  8. Potwierdzenie zapytania i ceny:
   1. Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie zapytania, zawierające oprócz numeru rezerwacji, informację o usłudze hotelowej, całkowitej cenie usługi oraz wybranej formie płatności.
   2. Cena usługi hotelowej wyrażana jest w PLN lub innej walucie określonej w formularzu zapytania. Na cenę usługi składają się opłata za pobyt, podatek VAT oraz wszystkie inne podatki i opłaty, chyba że na stronie Systemu Rezerwacji lub w e-mailu potwierdzającym założenie rezerwacji określono inaczej.
   3. W przypadku, gdy rezerwowana usługa hotelowa stosownie do warunków jej rezerwacji wymaga dokonania przez Użytkownika należnej wpłaty na rzecz eSky, cena usługi podana w potwierdzeniu rezerwacji nie jest gwarantowana, aż do momentu otrzymania płatności przez eSky, z uwagi na warunki określone przez Dostawców.
   4. Użytkownik przed dokonaniem płatności zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w przesłanym potwierdzeniu.
  9. Złożenie zamówienia usługi hotelowej:
   1. Użytkownik może dokonać złożenia zamówienia pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed dokonaniem zamówienia, obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja oraz zapoznanie się z warunkami rezerwacji usługi dotyczącymi wybranego przez Użytkownika obiektu oferującego usługę, które są dostępne w Systemie Rezerwacji.
   2. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacji, eSky może kontaktować się z Użytkownikiem celem zweryfikowania danych Użytkownika i potwierdzenia oferty. W przypadku niemożności skontaktowania się z Użytkownikiem, eSky nie odpowiada za skuteczne przyjęcie rezerwacji przez Dostawcę, zgodnie z treścią dokonanego zgłoszenia, chyba że została dokonana rezerwacja gwarantowana w rozumieniu punktu XV. ppkt. 6 Regulaminu powyżej.
   3. Każda rezerwacja/zgłoszenie jest przekazywana przez eSky w imieniu Użytkownika do danego Dostawcy, jako deklaracja zamówienia.
   4. Usługodawca oraz Dostawca ma prawo do anulowania rezerwacji w przypadku niestawienia się w dniu rozpoczęcia usługi w obiekcie oferującym usługę. Czas i warunki anulacji określają szczegółowe warunki rezerwacji obiektu oferującego usługę.
  10. Rezerwacja usługi hotelowej podlega polityce rezygnacji przedstawionej na stronie rezerwacji danego Dostawcy.
  11. W poszczególnych przypadkach eSky zastrzega sobie prawo do anulowania niegwarantowanych rezerwacji, o ile nie ma możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem pod wskazanym przez niego numerem telefonu. Użytkownik ma możliwość dokonania rezerwacji gwarantowanej przez podanie numeru swojej karty płatniczej. Klient może zostać poproszony o przesłanie skanu karty i dokumentu tożsamości oraz wypełnionego formularza UCCCF dla potrzeb weryfikacji prawidłowości transakcji.
  12. Ewentualne roszczenia Użytkowników oraz wnioski odszkodowawcze za szkody przez nich poniesione winny być wnoszone oraz wykonywane wobec właściwych Dostawców. eSky nie odpowiada za nienależyte wykonanie usługi pośrednictwa.
  13. Rolą eSky i innych firm współpracujących z nią w zakresie dostarczania bazy danych obiektów hotelowych od Dostawców, jest stworzenie Użytkownikowi dostępu do bezpośrednich ofert prezentowanych przez poszczególnych Dostawców.
  14. Międzynarodowa klasyfikacja hoteli oparta na systemie gwiazdek stanowi niewiążącą informację o standardzie danego hotelu. Dostępna w Systemie Rezerwacyjnym eSky informacja o hotelach opiera się na ocenie własnej danego hotelu.

Ubezpieczenia

 1. UBEZPIECZENIA

  1. W zależności od wybranej przez Użytkownika usługi w trakcie dokonywania rezerwacji za pośrednictwem Systemu Rezerwacji lub Telefonicznego Centrum Obsługi Ubezpieczycielem dla wskazanego i wybranego przez Użytkownika produktu ubezpieczeniowego jest:
   • w przypadku Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Podróży ALL RISK, Ubezpieczenia podróżnego na wyjazdy zagraniczne, Ubezpieczenia podróżnego na wyjazdy zagraniczne PLUS, Ubezpieczenia podróżnego na wyjazdy krajowe - Ubezpieczycielem jest Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68; 00 – 838 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320749, o numerze NIP: 108-00-06-955, o kapitale zakładowym wynoszącym 31 702 613,00 EUR jest to oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń Inter Partner Assistance SA z siedzibą w Brukseli, email: likwidacja@axa-assistance.pl (dalej „AXA Assistance”)
   • w przypadku Ubezpieczenia Travel Protect na wyjazdy zagraniczne, Ubezpieczenia Travel Protect na wyjazdy krajowe, Ubezpieczenia Travel Protect kosztów rezygnacji z podróży w sytuacjach nagłych, Ubezpieczenia bagażu podróżnego Travel Protect Ubezpieczycielem jest Colonnade Insurance S.A. zarejestrowana w Luksemburgu pod numerem: B 61605, siedziba główna: rue Jean Piret 1, L-2350 Luksemburg, działająca w Polsce przez Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział KRS, pod numerem 0000678377, NIP 1070038451, z siedzibą: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości, wynoszącym 9 500 000 EUR, e-mail: info@colonnade.pl (dalej „Colonnade”)
  2. Agentem Ubezpieczeniowym dla Colonnade oraz AXA Assistance jest We Care Insurance Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-265), przy ul. Murckowskiej 14A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000751962, NIP: 954-279-73-53, REGON: 381493361 wysokość kapitału zakładowego 5.000 PLN (wpłacony w całości).
  3. Agent działa na podstawie pełnomocnictwa do dokonywania czynności agencyjnych udzielonego przez Ubezpieczyciela, którego treść dla Colonnade dostępna jest tutaj, natomiast dla AXA Assistance dostępna jest tutaj.
  4. eSky działając jako Ubezpieczający dokonuje wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia grupowego określonych niniejszym Regulaminem w tym m.in.
   • W ramach ubezpieczenia grupowego Colonnade oraz AXA Assistance informuje Użytkowników o zawarciu umowy ubezpieczenia grupowego, o warunkach przystąpienia i rezygnacji, przedmiocie i zakresie ubezpieczenia grupowego oraz obowiązkach ubezpieczonego Użytkownika, udostępnia niezbędne dokumenty przed przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego, w tym dokumenty dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w ramach poszczególnych produktów ubezpieczeniowych, jak również przyjmuje do ubezpieczenia grupowego, instruuje o postępowaniu w przypadku zajścia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia grupowego.
  5. Ubezpieczający przekaże Użytkownikom wszelkie niezbędne informacje o zakresie usług ubezpieczeniowych ubezpieczenia za pośrednictwem Systemu Rezerwacji lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi. Ubezpieczający zobowiązany jest do doręczenia Użytkownikowi warunków umowy ubezpieczenia grupowego przed wyrażeniem zgody Użytkownika na finansowanie kosztów kosztu składki ubezpieczeniowej.
  6. Umowa ubezpieczenia grupowego zawarta jest (w zależności od wyboru produktu ubezpieczeniowego przez Użytkownika):
   • dla Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Podróży ALL RISK, Ubezpieczenia podróżnego na wyjazdy zagraniczne, Ubezpieczenia podróżnego na wyjazdy zagraniczne PLUS, Ubezpieczenia podróżnego na wyjazdy krajowe - pomiędzy AXA Assistance a eSky na rachunek Użytkowników przystępujących do ubezpieczenia grupowego. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest zgodnie z Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia Rezygnacji z Podróży ALL RISK, Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia podróżnego na wyjazdy zagraniczne, Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia podróżnego na wyjazdy zagraniczne PLUS, Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia podróżnego na wyjazdy krajowe, jak również na zasadach określonych w Systemie Rezerwacji lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi.
   • dla Ubezpieczenia Travel Protect na wyjazdy zagraniczne, Ubezpieczenia Travel Protect na wyjazdy krajowe, Ubezpieczenia Travel Protect kosztów rezygnacji z podróży w sytuacjach nagłych, Ubezpieczenia bagażu podróżnego Travel Protect - pomiędzy Colonnade a eSky na rachunek Użytkowników przystępujących do ubezpieczenia grupowego. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest zgodnie z Ogólnymi Warunkami Grupowego Ubezpieczenia Travel Protect na wyjazdy zagraniczne, Ogólnymi Warunkami Grupowego Ubezpieczenia Travel Protect na wyjazdy krajowe, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Grupowego Travel Protect kosztów rezygnacji z podróży w sytuacjach nagłych, Ogólnymi Warunkami Grupowego Ubezpieczenia bagażu podróżnego Travel Protect w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, jak również na zasadach określonych w Systemie Rezerwacji lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi.
  7. Wszelkie dokumenty dotyczące poszczególnych produktów ubezpieczeniowych w tym ich zakres udostępnione są w Systemie Rezerwacji lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi.
  8. Dokumentem potwierdzającym przystąpienie do umowy ubezpieczenia jest w zależności od wyboru produktu ubezpieczeniowego Certyfikat Ubezpieczenia wysłany Użytkownikowi w formie elektronicznej po zakończeniu procedury rezerwacyjnej w Systemie Rezerwacji lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi.
  9. Certyfikat Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Colonnade, Szczególne Warunki Ubezpieczenia AXA Assistance jak również wszelkie inne dokumenty udostępnione Użytkownikowi w Systemie Rezerwacji lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi dotyczące realizacji usług zakupionych za pośrednictwem Ubezpieczającego wysyłane będą na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
  10. Przystąpienie przez Użytkownika do ubezpieczenia grupowego jest dobrowolne i wiąże się z wyrażeniem zgody na finansowanie kosztu składki ubezpieczeniowej. Użytkownik dokonuje zapytania o wycenę w/w kosztów, wybierając jedną z zaproponowanych przez System Rezerwacji lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi opcji, poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych.
  11. Użytkownik finansuje koszt składki ubezpieczeniowej po uprzednim wprowadzeniu prawdziwych danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia grupowego, obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu oraz w zależności od wybranego produktu ubezpieczeniowego Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Grupowego Colonnade lub Szczególnych Warunków Ubezpieczenia AXA Assistance, jak również wszelkimi innymi dokumentami udostępnionymi Użytkownikowi w Systemie Rezerwacji lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi.
  12. Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie zawierające m.in.: numer rezerwacji, informację o całkowitej cenie ubezpieczenia oraz formie płatności. Ponoszone przez Ubezpieczonego koszty wyrażone są w walucie określonej w Systemie Rezerwacji lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi.
  13. Płatności dotyczące produktu ubezpieczeniowego realizowane są na zasadach określonych w punkcie VII Regulaminu oraz zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Grupowego Colonnade i Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia AXA Assistance.
  14. W przypadku przystąpienia do ubezpieczenia grupowego przez internet, konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. INNE USŁUGI OFEROWANE PRZEZ PODMIOTY, KTÓRYM eSky ŚWIADCZY USŁUGI WYNAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWEJ

  1. Rezerwacje wczasów:
   eSky nie dokonuje rezerwacji ani nie umożliwia dokonania rezerwacji usług turystycznych za pośrednictwem Systemu Rezerwacyjnego oraz poprzez Centrum Telefonicznej Obsługi, lecz świadczy usługi wynajmu powierzchni reklamowej na rzecz Fostertravel.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-131 Warszawa, przy ulicy Grzybowskiej 2 lokal 15, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Sadu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000279954, NIP: 5252399530, Regon 140929718, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł, który świadczy usługi na zasadach określonych w regulaminie usług tego podmiotu Regulamin Rezerwacji Imprez Turystycznych.
  2. Wypożyczenie samochodu:
   eSky świadczy usługi wynajmu powierzchni reklamowej na rzecz rentalcars.com, który jest marką należącą do grupy TravelJigsaw Limited, firmą zarejestrowaną w Anglii i Walii (numer rejestracyjny: 05179829) pod adresem 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, który w procesie rezerwacji rentalcars.com pełni funkcję pośrednika, i który świadczy usługi na zasadach określonych w regulaminie usług tego podmiotu www.rentalcars.com/TermsAndConditions.do. Szczególne warunki dotyczące poszczególnych pojazdów wskazane są w stosunku do tych pojazdów i są określane przez podmioty świadczące usługi. eSky może informować o możliwości zakupienia dodatkowych usług w trakcie telefonicznej obsługi rezerwacji.
  3. Pośrednictwo wizowe:
   eSky świadczy usługi wynajmu powierzchni reklamowej na rzecz 2WAYS Sp. z o.o. z siedzibą:
   01-684 Warszawa, ul. Klaudyny 21, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem nr KRS 0000347295, NIP: 5252469934, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.000 PLN (w całości opłacony) i która świadczy usługi na zasadach określonych w regulaminie usług tego podmiotu www.wizaserwis.pl/Regulamin. eSky może informować o możliwości zakupienia dodatkowych usług wizowych przy współpracy z 2WAYS w trakcie telefonicznej obsługi rezerwacji lub obsługi innych usług.
  4. Usługa parkingowa:
   eSky świadczy usługi wynajmu powierzchni reklamowej na rzecz ECOM MEDIA Spółka
   z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Erazma Ciołka 17 lok. 318, 01-445 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427517, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą NIP: 527-268-10-63 oraz REGON: 146228193, i która świadczy usługi na zasadach określonych w regulaminie usług tego podmiotu https://parkingi.esky.pl/files/Regulamin_Serwisu_START_Parking.pdf. eSky może informować o możliwości zakupienia dodatkowych usług parkingowych przy współpracy z ECOM MEDIA w trakcie telefonicznej obsługi rezerwacji lub obsługi innych usług.
  5. Usługi transferowe:
   eSky świadczy usługi wynajmu powierzchni reklamowej na rzecz Rideways, która jest marką należącą do grupy TavelJigsaw Limited, firmy zarejestrowanej w Anglii i Walii (numer rejestracyjny: 05179829) pod adresem 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, która w procesie rezerwacji Rideways pełni funkcję pośrednika i świadczy usługi na zasadach określonych w regulaminie usług tego podmiotu https://www.rideways.com/information/terms. Szczególne warunki dotyczące poszczególnych transferów wskazane są bezpośrednio przy nich i są określane przez podmioty świadczące te usługi (Operator Transferu). eSky może informować o możliwości zakupienia dodatkowych usług w trakcie telefonicznej obsługi rezerwacji.
  6. Śledzenie bagażu:
   eSky świadczy usługi wynajmu powierzchni reklamowej na rzecz BLUE RIBBON BAGS, LLC, spółki wg prawa stanu Delare, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, 119 West 40th Street, New York, NY 10018i która świadczy usługi na zasadach określonych w regulaminie usług tego podmiotu https://www.blueribbonbags.com/ServiceAgreement. eSky może informować o możliwości zakupienia dodatkowych usług śledzenia bagażu przy współpracy z BRB w trakcie telefonicznej obsługi rezerwacji lub obsługi innych usług.

Reklamacje

 1. REKLAMACJE

  1. Przedmiotem reklamacji może być niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, za wykonanie których eSky bierze na siebie odpowiedzialność. Przedmiotem reklamacji może być również niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przez eSky, jak również usługi wykonane za pośrednictwem eSky przez podmioty trzecie, których odpowiedzialność będzie ustalana każdorazowo przez te podmioty trzecie niezależnie od eSky.
  2. Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji i zakupów biletów i innych usług turystycznych można zgłaszać za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego tutaj, w formie pisemnej w biurze eSky, ul. Murckowska 14a, 40-265 Katowice, Polska. O przyjęciu reklamacji i wyniku jej rozpatrzenia eSky poinformuje Klienta w terminie do 30 dni od jej otrzymania lub w terminie wskazanym przez organizatora imprez turystycznych lub innego Usługodawcę.
  3. Decyzja wydana przez eSky i przekazana Użytkownikowi kończy proces reklamacji prowadzony przez eSky. W przypadku, gdy rezultat rozpatrzonej przez eSky reklamacji nie jest satysfakcjonujący, Użytkownik, ma prawo skorzystać z sądowego lub pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Pozasądowe rozwiązywanie sporów, jest nazwane w skrócie ADR (ang. Alternative Dispute Resolution) - jest to polubowne postępowanie prowadzone w sporach pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorcami. Więcej informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich znajdziesz na platformie internetowej ODR oraz tutaj, podmioty świadczące pomoc można znaleźć tutaj.
  4. W celu udzielenia merytorycznej i właściwej dla Użytkownika odpowiedzi na otrzymane reklamacje rozpatrywane będą w przewidzianych ustawowo terminach oraz przekazywane na wskazany adres Użytkownika w języku polskim lub angielskim oraz w zależności od dostępności konsultantów eSky, w języku, w jakim złożona została reklamacja.
  5. eSky wskazuje, iż w przypadku, gdy złożona reklamacja dotyczy usług świadczonych przez inne podmioty, poinformuje o tym Użytkownika, wskazując jednocześnie możliwość złożenia reklamacji do tego podmiotu lub złoży taką reklamację z upoważnienia i w porozumieniu z Użytkownikiem, gdy w treści złożonej do eSky reklamacji opisano informacje umożliwiające złożenie reklamacji do podmiotu świadczącego usługi. W przypadku braku kontaktu z Użytkownikiem eSky może podjąć samodzielnie działanie w interesie Użytkownika.

Postanowienia końcowe

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. eSky zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści Regulaminu – przy zachowaniu zasady, iż Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego w trakcie rezerwacji i umożliwienie Klientom dostępu do archiwalnych wersji regulaminów. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz pozostałych udostępnionych dokumentów określających szczegóły usług przed dokonaniem rezerwacji i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu oraz udostępnionymi dokumentami określającymi szczegóły usług z chwili dokonywania rezerwacji i zakupu Biletów Lotniczych oraz innych usług dostępnych za pośrednictwem portalu www.biletylotnicze.pl.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  3. Należy wskazać, iż usługi dostępne w Systemie Rezerwacji polegają na wykonaniu czynności faktycznych związanych z zamówieniem przez Użytkowników usług u Dostawcy, w związku z czym warunki ich rezerwacji są wiążące dla Użytkownika w momencie ich zatwierdzenia przez danego Dostawcę– zwrot lub odstąpienie jest możliwy jedynie w przypadku, gdy Dostawca wskazał taką możliwość. W przypadku sporów konsumenckich istnieje możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution) która zostanie udostępniona pod linkiem https://ec.europa.eu/consumers/odr/
  4. eSky nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Użytkownika, wynikające z faktu nieodbycia podróży z powodu strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, linii kolejowych, jak również za szkody powstałe w wyniku strajku służb obsługujących hotele lub w efekcie działania siły wyższej, w wyniku których wykonanie usług wymienionych w Regulaminie nie będzie mogło zostać zrealizowane, gdyż działa jedynie w charakterze podmiotu udostępniającego System Rezerwacyji, a nie świadczącego te usługi lub sugerującego wybór ofert któregokolwiek z podmiotów.
  5. W celu uniknięcia nieuprawnionego użycia karty płatniczej, eSky zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji prawidłowości danych posiadacza karty płatniczej lub potwierdzenia, iż posiadacz karty płatniczej wykorzystanej w Systemie Rezerwacji wyraził zgodę na realizację płatności za rezerwację.
  6. Prawem właściwym dla transakcji zrealizowanych za pośrednictwem eSky jest prawo polskie.
  7. Wybór polskiego prawa nie pozbawia konsumenta ochrony zapewnianej mu przez przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy przepisów prawa właściwych dla miejsca zwykłego pobytu konsumenta (tj. państwa domeny, na której została dokonana transakcja).

Polityka odstąpienia od umowy

 1. POLITYKA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. eSky informuje o możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość, przy czym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, w ramach, których usługa została w pełni wykonana, jeśli rozpoczęto spełnianie świadczenia za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta oraz po przyjęciu przez niego do wiadomości, że utraci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy przez przedsiębiorcę.
  2. Uwzględniając powyższe, eSky przed rozpoczęciem świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie informuje, że Użytkownikowi, który zawarł na odległość umowę o świadczenie tych usług, nie przysługuje prawo do odstąpienia od niej bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od zawarcia umowy, z uwagi na pełne wykonanie (na wyraźne żądanie Użytkownika) usługi przez eSky.pl S.A. w postaci rezerwacji usług podmiotów trzecich – opłata transakcyjna eSky jest bezzwrotna. Jeśli podmioty świadczące usługi dopuszczają możliwość zwrotu części lub całości wartości usług w przypadku odstąpienia od umowy, konsument zostanie o tym wyraźnie poinformowany.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1
STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ, JEŻELI JEST MOŻLIWE UŻYCIE HIPERŁĄCZA

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302. W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. eSky będzie ponosiło(-ły) pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej.
Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, przedsiębiorstwo eSky posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwa wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby przedsiębiorstwo eSky stało się niewypłacalne.
Więcej informacji dotyczących najważniejszych praw zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302.
Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302
- Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.
- Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.
- Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.
- Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.
- Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeśli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.
- Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz, w stosownych przypadkach, do rekompensaty.
- W wyjątkowych okolicznościach - na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną - podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.
- Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.
- Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane podróżnemu, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.
- Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.
- Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.
- W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. eSky wykupił w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeniowym ERGO Hestia S.A. zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tel. centrala: +48 (32) 20 78 888 (w godz. 7:30-15:30), jeżeli z powodu niewypłacalności eSky dojdzie do odmowy świadczenia usług.
Dyrektywa (UE) 2015/2302 przetransponowana do prawa krajowego - Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2
STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY, W PRZYPADKU GDY PRZEDSIĘBIORCA UŁATWIAJĄCY NABYWANIE POWIĄZANYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH ONLINE W ROZUMIENIU ART. 6 UST. 1 PKT 1 USTAWY JEST PRZEDSIĘBIORCĄ TURYSTYCZNYM INNYM NIŻ PRZEWOŹNIK SPRZEDAJĄCY BILET W OBIE STRONY

Jeżeli, po dokonaniu wyboru i opłaceniu jednej usługi turystycznej, dokonacie Państwo rezerwacji dodatkowych usług turystycznych na potrzeby swojej podróży lub wakacji za pośrednictwem eSky NIE będą Państwu przysługiwały prawa mające zastosowanie do imprez turystycznych zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302.
W związku z powyższym eSky nie będzie odpowiedzialne za należyte wykonanie poszczególnych usług turystycznych. W przypadku problemów prosimy kontaktować się z odpowiednim usługodawcą. Jednakże w przypadku dokonania rezerwacji jakichkolwiek dodatkowych usług turystycznych podczas tej samej wizyty na stronach internetowych z rezerwacją eSky, usługi te staną się częścią powiązanych usług turystycznych. W takim przypadku eSky posiada - zgodnie z wymogami prawa UE - zabezpieczenie w celu dokonania zwrotu Państwa wpłat na rzecz eSky za usługi niewykonane ze względu na niewypłacalność eSky. Należy zauważyć, że nie zapewnia się zwrotu w przypadku niewypłacalności danego usługodawcy.
eSky wykupił w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeniowym ERGO Hestia S.A. zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tel. centrala: +48 (32) 20 78 888 (w godz. 7:30-15:30), jeżeli z powodu niewypłacalności eSky dojdzie do odmowy świadczenia usług.
Uwaga: To zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności nie obejmuje umów ze stronami innymi niż eSky, które pomimo niewypłacalności eSky mogą być wykonane.
Dyrektywa (UE) 2015/2302 przetransponowana do prawa krajowego - Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3
STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY, W PRZYPADKU GDY PRZEDSIĘBIORCA UŁATWIAJĄCY NABYWANIE POWIĄZANYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH ONLINE W ROZUMIENIU ART. 6 UST. 1 PKT 2 USTAWY JEST PRZEDSIĘBIORCĄ TURYSTYCZNYM INNYM NIŻ PRZEWOŹNIK SPRZEDAJĄCY BILET W OBIE STRONY

Jeżeli zarezerwowaliście Państwo dodatkowe usługi turystyczne do swojej podróży lub wakacji przez ten link/te linki, NIE będą Państwu przysługiwały prawa mające zastosowanie do imprez turystycznych zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302.
W związku z powyższym eSky nie będzie odpowiedzialne za należyte wykonanie tych dodatkowych usług turystycznych. W przypadku problemów prosimy kontaktować się z odpowiednim usługodawcą. Jednakże w przypadku dokonania rezerwacji dodatkowych usług turystycznych przez ten link/te linki nie później niż 24 godziny po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji przez eSky, usługi te będą stanowić część powiązanych usług turystycznych. W takim przypadku eSky posiada - zgodnie z wymogami prawa UE - zabezpieczenie w celu dokonania zwrotu Państwa wpłat na rzecz eSky za usługi niewykonane ze względu na niewypłacalność eSky. Należy zauważyć, że nie zapewnia się zwrotu w przypadku niewypłacalności danego usługodawcy.
eSky wykupił w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeniowym ERGO Hestia S.A. zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tel. centrala: +48 (32) 20 78 888 (w godz. 7:30-15:30), jeżeli z powodu niewypłacalności eSky dojdzie do odmowy świadczenia usług.
Uwaga: To zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności nie obejmuje umów ze stronami innymi niż eSky, które pomimo niewypłacalności eSky mogą być wykonane.
Dyrektywa (UE) 2015/2302 przetransponowana do prawa krajowego - Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 4
STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ, JEŻELI NIE JEST MOŻLIWE UŻYCIE HIPERŁĄCZA

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302. W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. eSky będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej. Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, eSky posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwu wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby przedsiębiorstwo eSky stało się niewypłacalne.
Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302
– Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.
– Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.
– Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.
– Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.
– Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeżeli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.
– Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed jej rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz w stosownych przypadkach do rekompensaty.
– W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.
– Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.
– Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.
– Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.
– Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.
– W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. eSky wykupił w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeniowym ERGO Hestia S.A. zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tel. centrala: +48 (32) 20 78 888 (w godz. 7:30-15:30), jeżeli z powodu niewypłacalności eSky dojdzie do odmowy świadczenia usług.
Dyrektywa (UE) 2015/2302 przetransponowana do prawa krajowego - Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r.